Standpunten

Bekijk onze belangrijkste standpunten

PROGRAMMA  2022-2026

Wij presenteren u het verkiezingsprogramma 2022-2026 van de Vrije Liberale Partij uit Roosendaal. Een programma waarin wij ons gedachtegoed uiteenzetten. Wij zijn van mening dat we moeten werken aan onze toekomst. Een nieuwe toekomst, waarin we andere keuzes maken, keuzes die Roosendaal vooruit brengen en onze inwoners op de eerste plaats zetten. Dit programma helpt om Roosendaal en haar dorpen terug op de kaart te zetten en we geven hierin aan hoe uw belastinggeld goed besteed kan worden.

Een gemeente waar we weer ambitie hebben, waar we investeren in onze infrastructuur, een (veilig) fietspaden-netwerk, het goederenspoor beperken of liever nog uitplaatsen, de A58 de stad uit en meer ruimte voor wonen. We willen als gemeente vooruit en ruimte creëren voor 10.000 woningen. Zo investeren we weer in meer publiek voor onze binnenstad, behoud van belangrijke diensten en het aantrekken van voldoende werk. We willen Landgoed Visdonk uitbreiden, meer plaats voor startende ondernemers en lokaal ondernemerschap. Kortom, we willen klaar zijn voor de toekomst, voor ons zelf, onze kinderen en kleinkinderen.

Het is een programma dat pleit voor en investeert in werkgelegenheid. Vooral ook voor de jeugd. Wij strijden voor fatsoenlijke en eerlijke zorg voor ouderen en goed onderwijs op het niveau dat bij Roosendaal past. Sport en de lokale evenementen zijn het visitekaartje voor stad en dorpen.

Wij willen een gemeente waar ondernemers worden beloond voor hun inzet. We willen een uitstraling geven aan stad en dorp die ze verdienen: geen hoog onkruid, vuile straten en scheve stoepen, maar een woonomgeving waar je van elke vierkante centimeter houdt. Alle bezoekers aan onze gemeente moeten zich hier thuis voelen. Daar streeft VLP Roosendaal naar en dit vindt u terug in ons verkiezingsprogramma.

VLP Roosendaal is een partij voor Roosendaal en haar dorpen. Wij zetten ons in voor sport, werkgelegenheid, betaalbare zorg, een goede financiële gemeentelijke huishouding, schone en veilige straten, maar op de eerste plaats voor u.

Wij kiezen voor een stralende binnenstad en een bruisend verenigingsleven. Wij zijn voor een veilige gemeente, goed toezicht, strikte handhaving en kordaat optreden van politie. VLP Roosendaal is ook voor een betere verkeersveiligheid en een goede aansluiting van de wijken Langdonk tot Tolberg op de snelweg.

VLP Roosendaal denkt na over een toekomst voor Roosendaal en haar dorpen. Wij luisteren naar de inwoners en handelen naar hun wensen, want uw mening telt immers bij ons. Wij willen openheid en transparantie van het gemeentebestuur.

Uw mening telt!

Voor een nieuwe toekomst.

Veiligheid

VLP Roosendaal wil dit bereiken door:
 • Meer politie op straat
 • Handhaving en toezicht meer zichtbaar
 • Buurtpreventie vergroot het veiligheidsgevoel
 • Huftergedrag straffen
 • Controle en handhaving drugsbeleid
 • Investeren in de leefbaarheid van de wijken Langdonk, Westrand, Kroeven en Kalsdonk, zonder de rest van stad en dorp te vergeten
 • Veilige fietspaden, ook voor de Leemstraat
 • Onveilige wegen aanpakken: denk hierbij aan racebanen, zwaar landbouwverkeer in de woonwijken en oversteekplaatsen

Jezelf veilig voelen is een recht, wat de VLP betreft. Hiervoor dient geld gereserveerd te worden voor controle en handhaving. In de afgelopen periode heeft de VLP al € 100.000 extra budget afgedwongen in de gemeenteraad ten behoeve van handhaving. We zetten de komende periode in op verhoging van dit bedrag zodat er voldoende budget is om daadwerkelijk op de verschillende items te kunnen handhaven.

Overlast in uw buurt

VLP Roosendaal wil stevig werk maken van het terugdringen van (woning)overlast. Nieuwe wetgeving maakt dit mogelijk en die instrumenten moeten we vaker inzetten. We zien problemen op diverse plekken van de stad, zoals bijvoorbeeld aan de Gastelseweg, waar de leefbaarheid ook onder druk is komen te staan door ongewenste ontwikkelingen. We zagen in de aanloop naar de jaarwisseling 2020-2021 ook waartoe problemen kunnen leiden in bijvoorbeeld de Langdonk. Dat willen we nooit meer! Vandaar dat VLP Roosendaal steunt dat de Parkrangers allereerst in de wijk Langdonk werden ingezet.

Drugsgebruikers en-verkopers, verwarde personen of mensen die zich buiten onze samenleving plaatsen, moeten we niet de kans geven overlast te veroorzaken. We willen middels een Skaeve Huse project de overlast in buurten terugdringen. Hierdoor kunnen overlast gevende gezinnen, dak- of thuislozen of mensen met psychische en/of verslavingsproblemen in een beschermde omgeving en op kleinschalige wijze worden geholpen met hun problemen, zonder dat we buurten en inwoners daarmee belasten.

Veiligheid buitengebied

Leegstaande agrarische bedrijven vormen een potentieel risico voor drugscriminaliteit. Afgelegen schuren en loodsen zijn erg in trek bij criminele organisaties voor de wietteelt. Ook hier telt: controle en handhaving is hard nodig!

Verkeersveiligheid, landbouwverkeer

Ook op de openbare weg moet het veilig zijn voor alle weggebruikers, maar zeker ook voor spelende kinderen, voetgangers en fietsers. Helaas heeft Roosendaal een aantal locaties waar in de afgelo-pen periode onveilige verkeerssituaties niet werden aangepakt. De turborotonde aan de Burgemeester Freijterslaan kan veiliger worden gemaakt door van het fietspad eenrichtingsverkeer te maken.

De Flintdijk en de Zundertseweg kunnen veiliger gemaakt worden door zwaar landbouwverkeer en vrachtverkeer daar te mijden. VLP Roosendaal blijft vechten voor een fietspad langs de Leemstraat, een straat met veel (vracht)verkeer, sinds de Nelson Mandelaweg is geopend.

Kortom: veiligheid van u en uw eigendommen heeft voor VLP Roosendaal de hoogste prioriteit.

Afval Dumpen

Een schone en opgeruimde leefomgeving vergroot het gevoel van veiligheid. Illegale afvaldumping dient efficiënt en effectief aangepakt te worden en indien mogelijk dient de vervuiler aangesproken te worden. Illegale afvaldumping kan beperkt worden door de kosten voor afvalstoffenheffing en voor de milieustraat voor de bewoners zo laag mogelijk te houden.

Migratie

Vluchtelingen

VLP Roosendaal begrijpt dat als er mensen onze landsgrenzen over komen lopen, we deze mensen niet onder een brug, op straat of in portieken kunnen laten slapen. Dat is een probleem voor heel ons land, niet alleen voor Roosendaal.

Waar VLP Roosendaal niets voor voelt, is dat deze problemen, of beter gezegd, de bedachte oplossingen hiervoor, de inwoners worden opgedrongen. Zonder draagvlak een grootschalige opvang realiseren, die weer andere problemen met zich meebrengt, kan niet op de steun van VLP Roosendaal rekenen.

Elk voorstel wat vanuit het college van burgemeester en wethouders komt, beoordelen we dus op die basis; is er eerst aan de inwoners gevraagd of ze opvang willen en op welke wijze; is het kleinschalig en, heel belangrijk, is het ook echt tijdelijk. Geen achterkamertjespolitiek, maar samen met de inwoner aan de knoppen!

Voor inwoners die vanuit Den Haag een verblijfstatus hebben gehad, en die wij moeten inburgeren, geldt dat we van ze verwachten dat ze de Nederlandse regels kennen, onze normen en waarden. Verder moeten mensen met een verblijfstatus de Nederlandse taal goed beheersen en doen ze mee in de maatschappij. Voor het opvangen van deze nieuwkomers in onze gemeente voeren we geen voorrangsbeleid. Zowel de huidige inwoners als nieuwe inwoners hebben evenveel rechten en plichten. Niemand wordt voorgetrokken.

Arbeidsmigratie
In EU verband is afgesproken dat er vrij verkeer is van personen, dus ook om te werken in andere EU lidstaten. Hiermee staat de deur voor arbeidsmigratie wagenwijd open. Daarnaast is er in Nederland in veel beroepen een tekort aan personeel. Veel arbeidskrachten zijn dus nodig om het werk te doen. Voor VLP Roosendaal een gegeven, iets waar we lokaal mee moeten omgaan. Want de economische opbrengsten van arbeidsmigratie zijn voor het bedrijfsleven; de lokale overheid zit met de problemen die het met zich meebrengt als het gaat om huisvesting en leefbaarheid.
Kleinschalige huisvesting in buurten en dorpen blijkt niet te werken. Maar ook grootschalige huisvesting midden in de buurt kan niet op sympathie van VLP Roosendaal rekenen. Daartegen zeggen wij gewoon nee. Bij veel agrariërs wonen de seizoenarbeiders uit Oost-Europa gewoon op het eigen terrein. Hiermee is er meer controle en toezicht. Dat zou lokaal het motto moeten zijn. Als een bedrijf graag arbeidsmigranten in dienst neemt, moet men ook bereid zijn deze mensen op hun eigen perceel te huisvesten en in ieder geval meer verantwoordelijkheid te nemen.
Regionale afspraken over huisvesting arbeidsmigranten kunnen we pas maken als we eerst onze zaken goed op orde hebben, zoals de inschrijving en registratie van woonachtige arbeidsmigranten. Eveneens moeten we bij huisvesting uitgaan van kleinschalige opvang, niet midden in een woonwijk, met voldoende voorzieningen op de locatie zelf. Gelukkig heeft de gemeenteraad hiervoor inmiddels beleid vastgesteld. Nu moet het nog worden uitgevoerd om tot resultaat te komen.
VLP Roosendaal wil dit bereiken door:
 • Convenant met uitzendbureaus over de registratie van arbeidsmigranten
 • Een woonverordening en zelfbewoningsplicht om grip te krijgen op overbewoning
 • Arbeidsmigranten op basis van short-stay alleen nog met verplichte registratie
 • Extra inzet op overlast Poolse supermarkten, zoals op drankgebruik en foutparkeren
 • Handhaving illegale bewoning door arbeidsmigranten
 • Geen Nederlands spreken is geen uitkering
 • Nieuwkomers moeten gewoon meedoen, inburgering is een vereiste

Werkgelegenheid

De afgelopen jaren is er door het college van burgemeester en wethouders te weinig aandacht besteed aan het creëren en vergroten van de werkgelegenheid in de gemeente Roosendaal. Er zijn te veel distributiebedrijven bij gekomen, maar het zijn vooral arbeidsmigranten die daar werk hebben gevon-den. De Nederlandse economie draait ondanks corona gewoon door, maar daar merken we in Roosen-daal nog te weinig van. Het creëren van werkgelegenheid is erg belangrijk. VLP Roosendaal zet zich ervoor in dat ondernemers zich in de gemeente Roosendaal vestigen voor werkgelegenheid op alle niveaus: VMBO, MBO, HBO en WO.

Om Roosendaal weer interessant te maken voor ondernemers, is het belangrijk dat de lasten voor on-dernemers niet verder stijgen. Dat we investeren in lokaal ondernemerschap en meer bedrijfsruimte creëren voor startende ondernemers. Het MKB is de ruggengraat van onze lokale economie en is van vitaal belang. Dit kan door bijvoorbeeld de duurzaamheidsleningen ook voor hen beschikbaar te ma-ken of het bedrijventerrein De Meeten II nog kleiner te verkavelen en grondprijskorting toe te passen, zodat het voor het MKB aantrekkelijk wordt zich hier te vestigen. Of kortingen mogelijk maken op gron-daankopen en legeskosten voor uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. Dit kan eenvoudig via een systeem waarbij werkgevers gebruik kunnen maken van het arbeidskapitaal uit de bijstand. Voor wat hoort wat.

Arbeidsmarkt

De groep werkende armen groeit nog steeds; ze krijgen met een betaalde baan minder dan iemand met een uitkering en alle toeslagen. Dat gat moeten we lokaal gaan dichten. Werk moet weer gaan lonen en mensen die gaan werken, moeten er financieel op vooruit gaan. Mensen moeten ook weer trots zijn om te gaan werken en om werk te hebben. Het is daarbij belangrijk dat we als gemeente niemand afschrijven, al kun je maar één uurtje in de week vrijwilliger zijn, de tegenprestatie geldt voor iedereen, zolang het maar geen verdringing van de arbeidsmarkt tot gevolg heeft. We willen weg van de stempelmachines die er nu zijn bij het bijstandsloket. Er moeten meer coaches komen om mensen naar werk te begeleiden, meer ruimte voor omscholing en werk- leertrajecten en mensen, die een baan accepteren, belonen door behoud van een aantal toeslagen. Zo wordt het verschil tussen werk en bijstand groter, dus loont werken weer.

Mensen van 55+ worden al snel niet meer uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken, jongeren die al een baan vinden, hebben vaak te lang een tijdelijk contract of weinig vaste uren. Twee grote groepen die buiten de boot vallen. Vaste contracten worden nauwelijks gegeven, waardoor ouderen financiële risico’s lopen voor een solide pensioen en jongeren de kans niet krijgen een leven op te bouwen. Werkgevers moeten daarom worden gestimuleerd om deze groepen juist wel een baan te bieden en vaste contracten te geven. Daarnaast moeten er veel meer werkervaringsplaatsen komen, zodat deze doelgroepen zichzelf kunnen bewijzen in een werkomgeving. Mensen, die te lang uit het arbeidsproces liggen, zouden zo weer ervaring kunnen opdoen en daardoor een betere aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.

De WVS (het WerkVoorzieningSchap) biedt nu beschut werk aan mensen met een (arbeids)beperking. Wij hebben ervoor gekozen om deze mensen hier te laten werken en de regeling niet op te doeken. Het enige alternatief is dan namelijk thuis zitten met een uitkering, aangezien te weinig werkgevers deze groep een baan aanbieden in een reguliere werkomgeving.

VLP Roosendaal wil dit bereiken door:
 • Aantrekken nieuwe werkgelegenheid door actieve benadering
 • Uitstekende contacten onderhouden met huidige ondernemers (werkgevers)
 • Soepel omgaan met uitbreiding bedrijfsactiviteiten
 • Korting op grondprijzen of legeskosten, met tegenprestatie
 • Creëren van meer werkervaringsplaatsen
 • Mensen in samenwerking met het bedrijfsleven omscholen
 • Sluiten lokaal akkoord baanzekerheid
 • Werk moet lonen (toeslagen behouden bij vast werk)
 • De Meeten II in kleinere kavels voor het MKB bedrijven tot ontwikkeling brengen
 • Duurzaamheid leningen uitbreiden voor MKB
 • Meer coaches voor begeleiding naar werk
 • Ruimere omscholingsregelingen en leer-werk trajecten
 • Ideeën van ondernemers omarmen en ook uit laten voeren

Ondernemers

VLP Roosendaal wil dit bereiken door:
 • Aantrekken nieuwe werkgelegenheid door actieve benadering
 • Uitstekende contacten onderhouden met huidige ondernemers (werkgevers)
 • Soepel omgaan met uitbreiding bedrijfsactiviteiten
 • Korting op grondprijzen of legeskosten, met tegenprestatie
 • Creëren van meer werkervaringsplaatsen
 • Mensen in samenwerking met het bedrijfsleven omscholen
 • Sluiten lokaal akkoord baanzekerheid
 • Werk moet lonen (toeslagen behouden bij vast werk)
 • De Meeten II in kleinere kavels voor het MKB bedrijven tot ontwikkeling brengen
 • Duurzaamheid leningen uitbreiden voor MKB
 • Meer coaches voor begeleiding naar werk
 • Ruimere omscholingsregelingen en leer-werk trajecten
 • Ideeën van ondernemers omarmen en ook uit laten voeren

De ondernemer is een belangrijke spil in onze gemeente. Hij zorgt niet alleen voor de werkgelegenheid, maar ook voor diverse schakels in de samenleving. VLP Roosendaal vindt dat de ondernemer zich gastvrij moet kunnen vestigen in de gemeente Roosendaal en hiervoor volledige medewerking moet krijgen. De ondernemers zorgen dat inwoners van Roosendaal en de dorpen trots kunnen zijn op het voorzieningenniveau van werken, leven en recreëren. De creativiteit van de ondernemer moet zegevieren en hij dient alle kans te krijgen om deze te ontwikkelen in Roosendaal en de dorpen. VLP Roosendaal wil dat ondernemers actief participeren in beleid. De ondernemer weet immers wat het beste is voor een ondernemende gemeente. Ondernemers zijn op dit gebied de specialisten. Als voorbeeld zien we dat de marktkooplieden van de zaterdag- en maandagmarkt graag een markcommissie willen om actief te participeren, dat moeten we als gemeente juist omarmen.

De detailhandel kent drie soorten: de compacte binnenstad, aanlooproutes met gemengde bestemming en wijk- en dorpscentra. Voor de eerste twee geldt een beleid van goed onderhouden van de binnenstad met een verantwoord aanbod van winkelketens verspreid over de gehele binnenstad, maar zeker ook een breed aanbod aan speciaalzaken. Zo zal de gemeente zich moeten inspannen voor de komst van publiekstrekkers. Zorg dat mensen naar je binnenstad willen, maak het uniek. Een winkel alleen is niet meer voldoende.

De derde soort detailhandel bestaat uit winkels in wijken en de dorpen die in onze dagelijkse levensbehoefte voorzien. Dit zijn de winkels die onze wijken en dorpen leefbaar houden; deze moeten we dan ook koesteren.

Voor de horeca geldt dat ze meer ruimte krijgen om te ondernemen en te organiseren. Ze zijn de spil in ons evenementenbeleid en vormen samen een prachtig uithangbord van onze gemeente. Zo hebben we een top aan horecabedrijven, die Roosendaal culinair op de kaart zetten. VLP Roosendaal is dan ook voor het afschaffen van regels en tegen een terrassennota. Wij pleiten voor een horecanota met meer mogelijkheden en een effectiever vergunningenbeleid met soepelere regels.

Al eeuwenlang is de weekmarkt het middelpunt van onze gemeente. Ons bestaansrecht ontlenen wij deels aan die regionale invulling van onze markten. VLP Roosendaal pleit daarom ook voor een blijvende vaste plek voor onze markt, meer promotie, lagere marktgelden, ruimte voor uitbreiding van de zaterdagmarkt, een nieuwe marktverordening afgestemd met marktkooplieden en het opnieuw instellen van de marktcommissie. Roosendaal zou kunnen inzetten om te kijken naar een centrale marktplaats, eventueel overdekt.

Voor de laatste groep ondernemers, de agrarische ondernemers, wil VLP Roosendaal dat ze ruimte moeten kunnen houden voor innovatie en ontplooiing van bedrijfsactiviteiten. Daarvoor geldt dat het buitengebied op een aantal plaatsen gedeeld wordt met recreanten, maar waar op de meeste plaatsen de agrariër voorrang heeft. Wel zet VLP Roosendaal een restrictie op de intensieve veehouderij. Hiervoor is steeds minder draagvlak, wordt de overlast anders ervaren en een teveel aan deze bedrijven zorgt voor onbalans in de leefbaarheid van het platteland, dorpen en de randen van de stad.

Voor VLP Roosendaal staat voorop dat ondernemers door de gemeente gesteund moeten worden en niet tegengewerkt. Zo willen ondernemers aan de Leemstraat een apart fietspad om de straat veilig te houden. Werk hier dan aan mee. Of ondernemers worden belemmerd in hun bedrijfsactiviteiten door bewoning op een industrieterrein: pas daarom de Omgevingsvisie adequaat hierop aan. Om ondernemers beter te faciliteren, zal de infrastructuur van de stad nodig op de schop moeten; grote projecten zoals de omlegging van de A58 en behoud van onze treinverbindingen zijn daarin essentieel. Ook investeren in onderwijs en een lokale kenniseconomie staat hierin centraal.

Binnenstad

In Roosendaal willen we een levendige binnenstad waarin iedereen zich kan vermaken en graag wil verblijven. Met de herinrichtingsplannen van de Dr. Braberstraat en het oude V&D pand gaan we de goede kant op. We dringen het winkeloppervlak terug en brengen meer leven en groen in een compactere binnenstad. VLP Roosendaal maakt zich echter wel zorgen over het parkeren in de binnenstad: zoveel nieuwe woningen erbij, echter met slechts 50 en mogelijk nog minder, parkeerplaatsen extra. Wat VLP Roosendaal betreft wordt dit beter in verhouding gebracht.

Gelukkig blijft er, door aandringen van onder andere de VLP, een bushalte in de binnenstad. We hebben kunnen voorkomen dat deze in zijn geheel zou verdwijnen.

De aangenomen plannen van Riek Bakker, waar wij destijds als VLP als enige niet achter stonden, zijn in uitvoer. Riek Bakker had een centrumring voor ogen en de gemeente heeft deze inmiddels gerealiseerd. Helaas besloot de gemeente wel om de centrumring in tegengestelde richting dan aanvankelijk gepland aan te leggen. De dure plannen worden zo slechts gedeeltelijk of anders uitgevoerd.

Als VLP staan wij voor goede ideeën van ondernemers, minder belemmerende regelgeving voor ondernemers, minder leegstand en meer bezoekers in de binnenstad. De neerwaartse spiraal moet worden omgekeerd en dat vergt moed en daadkracht. VLP Roosendaal staat voor een rigoureuze ommekeer. Twee elementen zijn daarin belangrijk:

Minder leegstand door:
 • invoering van een leegstandsverordening (belasting op leegstand
 • een subsidie om winkels aan te trekken door zes maanden huur te betalen
 • een uitkoopregeling voor ondernemers in aanloopstraten
Meer bezoekers door:
 • betaald parkeren tegen aantrekkelijke tarieven van maandag tot vrijdag tussen 08:30 en 17:30 uur
 • gratis parkeren op vrijdagavond, zaterdagen en zondagen (zowel garages als de straat)

Bewoners van het centrum hoeven niet bang te zijn; de gebieden voor vergunninghouders worden zo omgezet dat deze straten tijdens het gratis parkeren gewoon van kracht blijven als vergunninghouder-gebied.

Ondernemers die financieel nadeel ondervinden en ondervonden door projecten in de Binnenstad moeten in de toekomst nadeelcompensatie krijgen.

De terrassennota is in 2018 aangepakt en wij zijn blij dat deze minder regels voorschrijft zodat de ondernemers meer ruimte hebben gekregen om zich te onderscheiden. Wat VLP Roosendaal betreft zetten we dit voort en gaan we zelfs een stap verder, wij zijn voorstander van het afschaffen van de terrassennota.

Citymarketing is een van de sleutels tot succesvolle promotie van onze Binnenstad. Daarbij hoort een gezonde financiële ondersteuning vanuit de gemeente. De VVV hoort in het centrum van de Binnenstad te zijn gevestigd en stadsambassadeurs moeten onze bezoekers welkom heten en verder de weg wijzen. Rosada (Designer Outlet Roosendaal) is de grootste marketingmachine voor Roosendaal. Wij vinden het dan ook jammer dat de synergie tussen Rosada en de Binnenstad vaak nog ontbreekt. Bezoekers van buiten de regio moeten niet alleen een bezoek brengen aan Rosada, maar ook aan onze Binnenstad. Daarom kan, wat VLP Roosendaal betreft, elk goed initiatief om deze verbinding tot stand te brengen, op een financiële bijdrage van de gemeente rekenen.

VLP Roosendaal wil dit bereiken door:
 • Afschaffen terrassennota
 • Efficiënter vergunningenbeleid en soepelere regels
 • Nieuwe marktverordening en opnieuw instellen marktcommissie
 • Marktgelden verlagen
 • Leegstandsverordening met belasting op leegstand
 • Zes maanden huursubsidie voor nieuwe ondernemers
 • Aanpassen parkeerbeleid (koopavonden, weekenden en feestdagen gratis)
 • Behoud van gratis fietsenstalling in de Binnenstad
 • Synergie Rosada – Binnenstad Roosendaal tot stand brengen
 • Afschaffen reclamebelasting
 • Meer budget voor Citymarketing vanuit gemeente
 • Instellen blauwe zone (kort parkeren) voor ondernemers in de aanloopstraten

Zorg

VLP Roosendaal wil dit bereiken door:
 • Op elk beleidsterrein senioren te betrekken, zoals bij aanleg van wegen, voetpaden of woningbouw
 • Zorgen voor voldoende ontmoetingsruimtes en meer publieke diensten in buurten en dorpen
 • Investeren in kleinschalige winkelcentra en stimuleren buurtzorgcentra
 • Kleinschalige buurtteams en wijkzusters
 • Hergebruik van materialen is verplicht
 • Zorg is menselijk. Niet ‘sturen op de klok’, maar zorg verlenen op maat
 • Het gemakkelijker en goedkoper maken om woningen aan te passen op zorgvraag van naasten
 • Betere respijtzorg en hulp voor mantelzorgers
 • Bij een nieuwe aanbesteding eigen keuzevrijheid in de zorg voor elke cliënt-Een minimum en afdoende aantal zorguren als basis voor goede zorg
 • Rijksgelden voor de zorg mogen niet naar algemene middelen gaan, maar blijven beschikbaar voor de zorg
 • Betere controle en verantwoording op uitgaven in de zorg
 • Declaraties en geleverde prestaties van zorginstellingen moeten intensiever worden gecontroleerd
 • Beperkte algemene voorziening voor iedereen en meer maatwerk voor wie hulp nodig heeft
 • Inwoners mogen meedenken hoe we kunnen besparen op zorg
 • Ouderen zo lang mogelijk vitaal houden door investeringen in sportclubs en cultuur
 • Meer oog voor toegankelijkheid voor minder validen
 • Deelname van minder validen en mensen met een beperking in de samenleving stimuleren
 • Roosendaal wordt de meest toegankelijke gemeente voor minder validen

Gemeentes dragen steeds vaker de verantwoordelijk voor het leveren van vormen van zorg voor mensen. Of dat nu dagopvang, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen of de zorgtaxi is; wij dragen samen die verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving en iemand die dat zelf niet meer kan, wordt ondersteund. Dat is voor veel mensen geen luxe, maar noodzakelijke ondersteuning. Ook het ambulancevervoer, geestelijke gezondheidszorg, consultatiebureaus, jeugdzorg en de algemene volksgezondheid (vaccinaties e.d.) behoren tot de taken van de gemeente. Het is extra belangrijk dat wij als gemeente zelf bepalen wat wij willen en hoeveel dat mag kosten. VLP Roosendaal is van mening dat we in de zorg niet moeten bezuinigingen zoals de afgelopen jaren door de rijksoverheid wel is gebeurd. Het lijkt soms een sport te zijn om mensen steeds minder zorg te bieden, en gelukkig is zowel de bezwarencommissie van de gemeente als de rechter dat met ons eens. Voor iedereen moet er een fatsoenlijke basis zijn om op terug te vallen als er ondersteuning nodig is. Het openbaar aanbesteden van de zorg in 2017, liep uit op een fiasco. Dat kan anders. Mensen die zorg nodig hadden, zijn flink tekort gedaan, terwijl ze juist steun nodig hadden. Onze naasten hebben recht op de zorg die ze nodig hebben, liefdevol en met respect.

Wij kiezen dus niet om minder zorg te verlenen aan mensen die niet minder of juist zieker zijn geworden. Professionals, zoals de wijkzuster, wijkteams, thuiszorg en artsen, moeten zorgen voor een verlaging van de zorgkosten, daar waar het kan door bijvoorbeeld hergebruik van materiaal en door kleinschalige hulp en zorg op maat, in de buurt. Dat werkt besparend en is voor mensen die hulp nodig hebben een zegen. Niet iedere keer iemand anders zonder diploma of opleiding, maar vaste teams en menselijke maat. Daarnaast is er dankzij de inzet van VLP Roosendaal extra geld gekomen voor respijtzorg en hebben wij extra aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg in het bijzonder. Mantelzorgers moeten we beter ondersteunen en vooral naar luisteren. Bied ze een helpende hand in de vaak moeilijke situatie waarvoor ze staan. Het aanpakken van eenzaamheid en het senior proof maken van onze stad en dorpen is nu meer dan ooit belangrijk, gezien de vergrijzing die op ons afkomt. Vitaal ouder worden is een speerpunt van beleid.

Ook moet de gemeente voorop lopen waar het gaat om aandacht voor minder valide personen. Straten, openbare gebouwen zoals het Stadskantoor, theater, museum en scholen, moeten zoveel mogelijk zijn
Ondernemers en winkeliers worden uitgedaagd hetzelfde te doen. Roosendaal als een van de meest toegankelijke gemeentes voor minder validen!
Wat VLP Roosendaal betreft, is zorg een basisvoorziening. In onze gemeente mag absoluut niemand gepeperde rekeningen krijgen voor deze basisvoorziening. Geen zorgen over geld, maar zorg voor mensen!

Onderwijs

VLP Roosendaal hecht grote waarde aan goed en veelzijdig onderwijs. Dit begint al bij de peuterspeelzaal en eindigt op de arbeidsmarkt. Het is essentieel dat alles naadloos op elkaar aansluit en dat taalachterstanden in een vroeg stadium worden voorkomen. Dit in een open en veelzijdige samenleving waarin respect voor elkaar voorop staat. Daarnaast dient ervoor te worden gewaakt dat er geen scholen ontstaan waarin een andere cultuur dan de Nederlandse overheerst. Dit is niet goed voor de integratie en gaat ten koste van de kwaliteit. Van leerkrachten wordt professionaliteit verwacht en ze dienen hierop ook te worden beoordeeld.

Basisonderwijs

VLP Roosendaal vindt het belangrijk om de kwaliteit van de huisvesting van het onderwijs op peil te houden. Hoe kan het dat er vandaag de dag nog scholen zijn met enkele beglazing, slechte ventilatie en tochtige ruimtes? Wie doet dat onze kinderen nu toch aan? Er zijn nog steeds scholen die gebruik maken van noodlokalen of kampen met achterstallig onderhoud. Dit kan vandaag de dag niet meer, vindt VLP Roosendaal. Elke leerling heeft recht op een goede en veilige leeromgeving.

In de toekomst moeten scholen sluiten vanwege het teruglopend aantal leerlingen. VLP Roosendaal vindt dat iedere wijk of dorp met meer dan 1.000 inwoners, minimaal één basisschool heeft als basisvoorziening. Dat betekent wel dat in de stad scholen met minder dan 100 leerlingen moeten sluiten. De diversiteit van het onderwijs moet blijvend worden verankerd, zodat er ruimte is voor ouders om zelf te kiezen naar welke school het kind zal gaan. Die keuze afstemmen op de leerbehoefte van het kind geeft ruimte aan zijn of haar ontwikkeling. Zo ontstaat er meer begeleiding op maat in het onderwijs en zeker passend onderwijs binnen de reguliere scholen.

De gemeente blijft haar taken ten aanzien van het leerlingenvervoer en de leerplichtambtenaar uitvoeren en intensiveert de inzet tegen ongeoorloofd verzuim op school.

Integrale Kind Centra en peuterspeelzalen

Voor VLP Roosendaal is het belangrijk dat kinderen vanaf de geboorte tot het moment waarop ze volwaardig aan de arbeidsmarkt deelnemen, worden onderwezen op de best mogelijke manier. Achterstanden moeten zo snel mogelijk worden aangepakt, door middel van de doorlopende leerlijn van primair onderwijs naar het middelbaar onderwijs, maar ook eerder via vroeg- en voorschoolse educatie. Het peuterspeelzaalwerk is hierin van grote betekenis en ook de peuteropvang, kinderdagverblijven en basisscholen maken deel uit van deze onderwijsketen. De ontwikkeling van de IKC’s (Integrale Kind Centra), die hierin een belangrijk rol moeten spelen, laat te lang op zich wachten. De realisatie van deze centra verspreid over de hele gemeente is nog niet in zicht. Bij elke basisschool moet deze ontwikkeling gaan plaatsvinden. De gemeente is aan zet om hier werk van te maken.

VLP Roosendaal hecht ook grote waarde aan het wegwerken van (taal)achterstanden in het onderwijs en het verlichten van de druk op de leraar in het basisonderwijs. Het is belangrijk dat dit bij de basis wordt aangepakt en hiervoor kan de gemeente extra middelen vrijmaken, zodat we onze kinderen de best mogelijke kansen geven op een goede en zelfstandige toekomst.

Middelbaar Onderwijs

Voor het Middelbaar Onderwijs is het belangrijk dat ook hier de huisvesting in orde is en er voldoende veiligheid is voor de kinderen. Dus liever niet naast een snelweg en altijd toegankelijk via veilige fietspaden en bus routes. Onze kinderen verdienen niet alleen een veilige school maar ook een veilige schoolroute! Ook hiervoor geldt dat beschikbare middelen optimaal moeten worden ingezet.

Voor heel het onderwijs geldt dat de gemeente geen invloed heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Dit is een taak van het Ministerie. Wel vindt VLP Roosendaal dat scholen die kwalitatief onvoldoende onderwijs bieden, door de gemeente in de gaten moet worden gehouden. De gemeente moet in contact blijven met de onderwijsinstellingen om te onderzoeken hoe ze een bijdrage kan leveren aan verbetering van de kwaliteit. Bij structurele problemen met kwaliteit of middelen, zal de gemeente moeten aandringen op sluiting van de school. Onze kinderen verdienen kwaliteitsonderwijs!

Beroepsonderwijs

VLP Roosendaal is blij dat een stad als Roosendaal inmiddels een voorportaal van het HBO heeft binnengehaald. Voor een gemeente met bijna 80.000 inwoners houdt het onderwijs niet op bij het MBO. Dit betekent nog niet dat alle studenten hun studie binnen onze stad kunnen volgen, maar het is een goed begin. Hierin moeten we nog intensiever optrekken met onderwijs en bedrijfsleven om in te zetten op diverse modules op een HBO opleidingsniveau. Zo versterken we de stad en de binding die jongeren met Roosendaal hebben. Ons ambitieniveau mag daarin hoger liggen dan nu het geval is. En de kansen liggen er om onze stad te verrijken met nieuwe onderwijsinstellingen.

Wie wil investeren in de toekomst, investeert ook in de behoefte van het bedrijfsleven: personeel met MBO, HBO en ook universitaire opleidingen. Zo zien we het Kenniscentrum voor de Zorg (het CIC) als een voorbeeld. Ook voor andere bedrijfstakken moet er ruimte zijn om dergelijke Kenniscentra te ontwikkelen en zien we kansen om meer innovatie- en kennisbedrijven naar de regio te halen.

VLP Roosendaal wil dit bereiken door:
 • Meerdere studierichtingen op HBO-niveau naar onze gemeente halen
 • Sneller en gemakkelijker meewerken aan vestiging van onderwijsinstellingen
 • In samenwerking met bedrijven kennis- en onderwijscentra oprichten
 • Kinderen een veilige en gezonde omgeving bieden om onderwijs te volgen
 • Schoolbesturen aanspreken op gedrag en prestatie (kwaliteit)
 • Garantie voor elk dorp (minimaal 1000 inwoners) en elke wijk: minstens één basisschool
 • Extra scholen in wijken en dorpen met minder dan 100 leerlingen sluiten (kwantiteit)
 • Alle huisvestingsgelden 100% inzetten voor goede huisvesting en een veilige omgeving van scholen
 • Strenge handhaving op lesverzuim via de leerplichtambtenaar
 • Periodiek contact met de onderwijsinspectie over de kwaliteit van de onderwijsinstellingen
 • Meer begeleiding op maat in het (passend) onderwijs
 • Wegwerken taalachterstanden in het primair onderwijs
 • Extra middelen voor onderwijsondersteuners (zoals klassenassistenten en /of logopedisten)
 • Versterken doorlopende leerlijnen en vroeg- en voorschoolse educatie
 • Investeren in de ontwikkeling van Integrale Kind Centra
 • Meer middelen voor het optimaliseren van het peuterspeelzaalwerk
 • Extra investeren in veilige fietsroutes voor leerlingen
 • Stimuleren van zwemvaardigheid

Onze buitenruimte

VLP Roosendaal wil dit bereiken door:
 • Goede ontsluiting van alle wijken
 • Doortrekken Willem Dreesweg, daarna kan de knip uit ́t Zand
 • Vergroot verkeersveiligheid en overzicht op kruispunten, haal overbodige verkeersborden weg
 • Goede bereikbaarheid nieuw ziekenhuis met oog voor omwonenden
 • Dubbele oprit Zuidpoort richting Rotterdam-Lobby om A58 uit de stad te krijgen
 • Geen landbouwverkeer Flintdijk
 • Geen strengere regelgeving dan de regelgeving van de Provincie voor het buitengebied
 • Openbaar onderhoud (groen en grijs) naar hoger kwaliteitsprofiel
 • Geen onderscheid in behandeling stad en dorpen
 • Beter onderhoud van de openbare ruimte en wegwerken achterstallig onderhoud
 • Meer aandacht voor ons buitengebied
 • Aandacht voor betere/ extra verlichting fietspaden
 • Duurzaamheidsleningen in stand houden
 • Meer elektrische oplaadpalen
 • Zonnepanelen op (bedrijfs)daken
 • Geen windmolens
 • Gasloze wijken
 • Roosendaal als duurzame gemeente
 • Geen agrarische gronden meer opofferen voor zonneweides
 • Goed groenbeheer en meer openbaar groen waar omwonenden dat graag willen
Bestemmingsplannen – omgevingsplannen

Wat wel en niet mag binnen een bepaald gebied, wordt bepaald door het bestemmingsplan (wordt in de toekomst omgevingsplan). VLP Roosendaal volgt deze plannen altijd zeer kritisch. Het zegt namelijk veel over uw directe leefomgeving: wat mag er wel en wat mag er niet gebouwd of gevestigd worden. In het verleden zijn wij altijd bijzonder scherp geweest op ongewenste ontwikkelingen in onze gemeente zoals de mogelijke komst van de mestfabriek aan de Potendreef, de vestiging van arbeidsmigranten op ongeschikte locaties, de aanleg van zonneweides op ongewenste plekken.

Wanneer de nieuwe Omgevingswet actief zal worden, zal er wel wat gaan veranderen. De gemeenteraad heeft dat in een omgevings-visie vastgesteld. Dat wil zeggen: niet meer op detailniveau, waardoor er veel meer mogelijk is in uw omgeving dan u nu kan verwachten. Hierbij is uw inbreng dus van groot belang.

Het is dus in uw eigen belang dat u bij de verkiezingen een partij kiest die kritisch kan en durft te zijn. Een partij die samen met inwoners deze visie wil vaststellen. Een partij die niet alleen haar eigen vaste achterban hoort, maar waar iedereen zijn zegje mag doen.

Buitengebied

Veel agrarische bedrijven sluiten de komende jaren de deuren. De vrijkomende boerderijen moeten een nieuwe bestemming krijgen. In verband met de leefbaarheid moeten we hier praktisch mee omgaan en niet strenger zijn dan de regeltjes van de Provincie. Een snelle en goede invulling van leegstaande gebouwen in het buitengebied voorkomt ook dat deze gebouwen te veel aandacht krijgen van criminelen en kan tevens bijdragen aan het geven van nuttige bestemmingsfuncties aan deze bedrijven zoals woonfuncties of recreatieve functies.

Onderhoud groen en grijs

Afgelopen bestuursperiode hebben we helaas weer moeten constateren dat er geen grip is op het onderhoud van groen en grijs. Erg veel onkruid op de trottoirs, in de plantsoenen, in de parken en op klinkerverhardingen. Andere technieken in de onkruidbestrijding vanwege het uitbannen van gif, blijken niet afdoende te werken.

Bovendien is de frequentie van bestrijding veel te laag. Het kwaliteitsniveau van ons grijs en groen is nu vastgesteld op niveau C en op veel plekken zelfs niveau D. Dat kan echt niet langer. Inwoners klagen steen en been. Uitstraling van buurten staat onder druk omdat de omgeving er soms voor schandaal bij ligt. Wat VLP Roosendaal betreft, gaan we naar een ander kwaliteitsprofiel, waarbij bewoners samen meebepalen over de invulling van al het groen en grijs, ook als dat gevolgen heeft voor de inrichting van de straat en men bijvoorbeeld liever extra parkeervakken wenst. De mening van onze inwoners telt bij ons! Tevens blijft VLP Roosendaal het verbazend vinden dat er onderscheid wordt gemaakt in onderhoudsniveaus in het centrum van de Binnenstad enerzijds en in de dorpskernen en wijken anderzijds. VLP Roosendaal is voor gelijke behandeling zonder onderscheid tussen stad en de dorpen.

Het is voor VLP Roosendaal ook onacceptabel dat gezichtsbepalende gebouwen/gebieden vanwege het overmatige onkruid hun mooie uitstraling verliezen en er in aantrekkingskracht op achteruitgaan. Dit is absoluut geen visitekaartje voor onze gemeente.

Wat betreft onderhoud aan onze wegen en fietspaden blijven wij kritisch op de staat van onderhoud. Zeker ook de fietspaden, wegen en bermen in het buitengebied liggen er vaak slecht en zelfs onveilig bij. Het onderhoud dient ook daar frequenter en beter plaats te vinden.

Tevens maken wij ons zorgen over de openbare verlichting, of beter gezegd: het ontbreken daarvan. Vooral op niet verlichte stukken fietspad voelt men zich onveilig enerzijds en door te weinig zicht is het gevaarlijk bovendien. Wij pleiten dus voor meer verlichte fietspaden, liefst met bewegingssensoren, zodat de verlichting niet onnodig brandt.

Ontsluiting wijken

Op het gebied van de ontsluiting van wijken en dorpen heeft VLP Roosendaal een aantal wensen. De ontsluiting van Tolberg met minimaal één ondertunneling van de Willem Dreesweg met het spoor moet verder vorm krijgen, almede het doortrekken van de Willem Dreesweg, waarna de bussluis bij ‘t Zand kan verdwijnen. De kosten hiervoor zijn redelijk hoog, maar omdat deze over meerdere jaren verspreid mogen worden, zijn er echt wel mogelijkheden. Daarnaast moet er aandacht zijn voor het landbouw-verkeer op de Flintdijk en dient de Dijkenwijk ook beter te worden ontsloten. De fouten uit het verleden, of het niet voltooien van een goede ontsluiting, mogen geen excuus zijn om niets met de ontsluiting te doen. Onze stad moet worden voltooid!

Ook de verkeersafwikkeling bij Zuidpoort kan en moet beter door een dubbele oprit richting Bergen op Zoom en Rotterdam. Het liefste moet Roosendaal meer doen om de A58 om te leggen en de huidige spoorverbindingen te behouden. Het is een essentiële voorwaarde om Roosendaal goed bereikbaar, dus ook leefbaar te houden.

Bereikbaarheid ziekenhuis

Het nieuwe Bravis ziekenhuis krijgt een plek aan de Bulkenaar in Roosendaal. Goede en snelle bereikbaarheid is essentieel voor de stad, voor u als patiënt, alsmede voor de bezoekers en daarmee dus ook voor VLP Roosendaal. De planvorming van het ziekenhuis en de ontsluiting is momenteel volop in ontwikkeling en onze fractie volgt dit proces zeer kritisch, rekening houdend met de belangen van alle betrokkenen, dus ook van de omwonenden.

Verkeer en vervoer

In toenemende mate worden we geconfronteerd met hardrijders. Bijna ieder dorp en iedere wijk heeft er last van. Er is een grondig onderzoek nodig hoe we dit aan banden kunnen leggen; repressie is niet effectief. De problemen moeten bij de bron worden aangepakt, waarbij maatwerk nodig is.

Openbaar vervoer verdient meer aandacht. Alle wijken, dorpen en de binnenstad moeten goed en frequent met openbaar vervoer bereikbaar zijn en ontsloten worden. Meer toewerken naar maatwerk is nodig. Daarom investeren we in mobiliteitshubs, waarbij verschillende vervoersstromen bij elkaar komen (trein-bus, fiets-bus, deeltaxi-bus etc.). Haltes moeten op logische plaatsen binnen acceptabele loopafstand beschikbaar zijn. Een goede lobby hiervoor, samen met de buurgemeenten, is nodig.

Duurzaamheid

VLP Roosendaal wordt weleens gekscherend Groen Rechts genoemd. Het bewijs dat liberaal en duurzaam wel degelijk samen kan gaan. De energietransitie geniet volop onze aandacht. Overheidsgebouwen dienen zo snel mogelijk energieneutraal worden gemaakt, bedrijfsvoertuigen rijden zoveel mogelijk elektrisch, gebruik van fietsen wordt gestimuleerd en plaatsing van voldoende laadpalen moet sneller.

Het energiezuiniger maken van woningen moet verder gestimuleerd worden, nieuwe wijken worden (deels)gasvrij aangelegd en het leggen van zonnepanelen op bedrijfsdaken dient geprioriteerd te worden. Op de aanleg van zonneweides op agrarische gronden dient echter een stop te komen. VLP Roosendaal is tegen verdere aantasting van ons mooie buitengebied, dus ook geen windmolens. VLP Roosendaal blijft zich dus inzetten voor Roosendaal als een duurzame gemeente, maar wel realistisch

Leefbare wijken, dorpen en buitengebied

Om de leefbaarheid in de wijken en in dorpen te garanderen, is het belangrijk dat iedere wijk en elk dorp zijn basisvoorzieningen heeft, kan behouden en daar waar mogelijk nog verder kan uitbreiden. Wijken en dorpen moeten namelijk niet alleen nu, maar ook in de toekomst leefbaar en levensvatbaar blijven, zodat onze toekomstige generaties er nog steeds fijn en veilig kunnen wonen. Dit betekent concreet dat er in iedere wijk en in elk dorp voldoende woningen, winkels, medische zorg, onderwijs, verenigingen, buurthuizen en ontmoetingsplekken moeten zijn. Ontmoeting, verbinding en sociale cohesie is van groot belang om wijken en dorpen vitaal en leefbaar te houden. Het in stand houden van verenigingen en buurthuizen is derhalve cruciaal voor iedere wijk en elk dorp; dit met nog meer respect en waardering voor onze vrijwilligers. Ook in de strijd tegen eenzaamheid is dit een belangrijk item.

Door allerlei ontwikkelingen, zoals toenemende criminaliteit, (drugs-)overlast, te weinig handhaving en gevoel van onveiligheid komt de leefbaarheid in wijken en dorpen steeds meer onder druk te staan. Ook andere factoren spelen hierbij een rol, zoals de vergrijzing van de samenleving, veranderende behoeftes van onze inwoners, te weinig beschikbare woningen voor de diverse doelgroepen en een afnemend winkelbestand.

Jongeren en starters moeten veel meer ruimte krijgen op de woningmarkt en in staat worden gesteld om tegen betaalbare prijzen in eigen wijk of dorp te blijven wonen als ze dat graag willen, bijvoorbeeld met CPO-projecten. Maar ook onze senioren willen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Meer levensloopbestendige woningen zijn daarbij nodig. (Zie ook hoofdstuk Wonen).

De gemeente moet hier meer bovenop zitten en pro-actiever handelen. Maatwerk per wijk en dorp op de genoemde ontwikkelingen, liefst met integraal beleid, is nodig. We zien nu te veel hapsnap beleid; de structurele oplossing ontbreekt. Van essentieel belang is dat er ook geluisterd wordt naar de mening van de inwoners; die telt namelijk! Bewonersparticipatie, dus dat u kan meedoen, bij zaken die spelen in wijk of dorp is een must!

Wat de wijken en dorpen leefbaarder maakt, zijn meer festiviteiten, sport- en ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud, cultuurbeleving en meer terrassen. Het mag in de wijken en dorpen nog meer bruisen. De gemeente moet dat maximaal faciliteren en ondersteunen.

Ook de verbinding met ons fraaie buitengebied is van groot belang voor de leefbaarheid. Ons buiten-gebied is prachtig en uitgebreid. Het biedt, naast ruimte voor agrarische activiteiten, voldoende ruimte voor ontspanning, recreatie en rust. Door te zorgen voor een goede combinatie van wonen, werken, verblijven en recreëren met respect voor elkaar, moet ons buitengebied verder opgewaardeerd worden en een positieve impuls geven aan de leefbaarheid binnen onze gemeente.

Om de leefbaarheid voor de langere termijn veilig te stellen, moeten we dus blijvend investeren in de wijken, dorpen en in het buitengebied en in zaken die dat verder kunnen versterken. Huisvesting van arbeidsmigranten, het aanleggen van zonneweides en ongewenste industrie horen daar wat ons betreft niet bij. Wat er wel bij hoort is een schone, veilige leefomgeving met opgeknapte wegen, verlichte fietspaden en netjes onderhouden groen. Afvaldumping moet daarentegen keihard worden aangepakt. Daarnaast dient de verkeersveiligheid voor onze inwoners voorop te staan. Om het hardrijdersverkeer tegen te gaan, pleit VLP Roosendaal dan ook voor meer 30km zones in wijken.

Voor VLP Roosendaal staat voorop dat Roosendaal niets is zonder haar mooie wijken en haar vijf prachtige pareltjes, de dorpen. Ze maken van Roosendaal een gemeente met een landelijk en gemoedelijk karakter en dat moeten we koesteren!

VLP Roosendaal wil dit bereiken door:
 • Betaalbare woningbouw voor starters en ouderen mogelijk maken
 • Goede en broodnodige zorgvoorzieningen in stand houden
 • Basisschool handhaven in elk dorp van meer dan 1000 inwoners
 • Buurthuis in de wijken en de dorpen handhaven
 • Winkelvoorzieningen in wijken en dorpen in stand houden
 • Openbaar onderhoud naar hoger kwaliteitsprofiel
 • Beter onderhoud van de openbare ruimte en wegwerken achterstallig onderhoud
 • Geen ongewenste activiteiten in wijken/dorpen/buitengebied
 • Investeren in meer toezicht en handhaving
 • Stevige bestrijding van drugsoverlast
 • Hard optreden en tegengaan van afvaldumping in het buitengebied
 • Steun voor historische erfgoederen en volksfeesten
 • Behoud van dorpshuizen en sportverenigingen om de leefbaarheid te stimuleren
 • Meer festiviteiten en levendigheid in de wijken en dorpen
 • De dorpen als de vijf parels van onze gemeente op de kaart zetten

Sport

Sport en bewegen is gezond. Sterker nog, sport kent vrijwel alleen maar voordelen; naast het gezondheidsaspect zorgt sport voor ontmoeting en verbinding in onze samenleving. VLP Roosendaal is daarom voorstander van verdere stimulering van sport en beweging en van het verenigingsleven.

Sportverenigingen zorgen voor connectie in de samenleving, dragen bij aan de sociale cohesie en bieden een prima plek voor beweging, ontspanning en plezier voor jong en oud.

Sport en bewegen is voor iedereen belangrijk, topsport is ons lokale visitekaartje. Daarom vindt VLP Roosendaal dat de gemeente het sporten, en het actief bezig zijn, op zoveel mogelijk manieren dient te faciliteren. Sport dient in een verantwoorde omgeving en in alle wijken en dorpen voor iedereen toegankelijk te zijn. Daarom vinden we dat sportparken- en faciliteiten er goed, up-to-date en veilig bij moeten liggen en sportclubs een prominente plaats dienen te krijgen in onze stad of dorp.

Daarnaast is het belangrijk dat alle sportclubs gelijkwaardig worden behandeld. Waar nodig investeren we in sportaccommodaties (o.m. kunstgrasvelden) zodat verenigingen en sporters, en ook scholen, hier optimaal en veilig gebruik van kunnen maken. Tevens willen we de mogelijkheden voor sporten en bewegen in de openbare ruimte verder vergroten; dit ter stimulering van onze gezondheid en ontmoeting.

Sportverenigingen zijn, vooral voor jongeren, van essentieel belang en daarom moeten de jeugdsubsidies volledig gehandhaafd blijven, het liefst verhogen we deze zelfs. Kortom, wij streven naar een eerlijk en toereikend beleid voor (het stimuleren) van sport en bewegen

Evenementen

VLP Roosendaal is trots op de vele jaarlijkse gevarieerde evenementen in Roosendaal en haar dorpen. Dankzij VLP Roosendaal is destijds ook een financiële injectie, via het Wielerplatform, aan de Wielerzomer gegeven. Dit initiatief heeft inmiddels geresulteerd in een mooi wieleraffiche voor Roosendaal en de regio, met wieleractiviteiten in de stad en in bijna alle dorpskernen.

Evenementen zoals bijvoorbeeld de Nationale Jeugdronde, Beachvolleybal, Halve Marathon, de Volks-ronde, Hel van de Pin, Roosendaal zingt, Carnaval, Blommenkinders, Wouw on Ice, de n’oop loop Nispen, Winterfeest Heerle, Dorpsfeesten Moerstraten, wandel- en fietsvierdaagsen en ga zo maar door, zijn pareltjes voor stad en dorpen en die moeten we koesteren en dienen we, alsmede haar vrijwilligers, blijvend te ondersteunen!

Afgelopen jaren heeft VLP Roosendaal er mede voor gezorgd dat het budget voor activiteiten voor instellingen en verenigingen is verhoogd. Deze ontwikkeling willen we dan ook de komende jaren doortrekken zodat diverse mooie activiteiten en evenementen voor Roosendaal gewaarborgd blijven en dat ook nieuwe activiteiten een kans van slagen krijgen.

VLP Roosendaal wil dit bereiken door:
 • Verhogen van jeugdledensubsidies
 • Stimuleren van bewegen en sport
 • Sportverenigingen meer invloed geven
 • Investeren in goede en veilige sportaccommodaties
 • Investeren in sportfaciliteiten in de openbare ruimte
 • Onderwijs en sportverenigingen met elkaar verbinden
 • Ondersteunen van onze evenementen
 • Een goed en gedragen evenementenbeleid
 • Ondersteuning van evenementen door materialen en opslagruimtes ter beschikking te stellen

Cultuur

VLP Roosendaal wil dit bereiken door:
 • Toewijzen van beschermde dorps- en stadsgezichten
 • Ons museum als uithangbord van ons historisch erfgoed
 • Bijdragen aan projectvoorstellingen voor jong en oud
 • Faciliteren van verenigingen (o.a. opslag/onderdak)
 • Aandacht voor openluchttheaters (Roosendaal en Nispen)
 • Steun voor nieuwe projecten (zoals Cultuurhuis en St. Jan) mits financieel verantwoord
 • De Suite kostenneutraal in stand houden
 • (Muziek)onderwijs via verenigingen of basisscholen ondersteunen en stimuleren
 • Bevorderen cultureel onderwijs-Lokaal talent op hoger niveau brengen

Voor VLP Roosendaal is het belangrijk dat we onze eigen identiteit en historie laten zien. Dat is ons DNA als stad of dorp. We mogen trots zijn op ons cultuurhistorisch erfgoed. We dienen dit erfgoed te behouden voor de toekomst. Een voorstel van VLP Roosendaal om authentieke dorps- en stadsgezichten een beschermde status te geven is unaniem aangenomen in de Raad. Eerdere voorstellen van ons tot inrichten van een monumentenstichting, die historische panden opkoopt, opknapt en verhuurt, zijn dan wel onderzocht, maar dienen ook nog een vervolg te krijgen. Het openstellen van het Historische Informatie Punt (HIP) op zaterdagen is door VLP Roosendaal in de Gemeenteraad ingebracht.

Daarnaast is ons DNA ook iets wat ons met elkaar verbindt. Denk maar aan alle lokale toneelverenigingen en muziekgezelschappen zoals koren en harmonieën. Ze brengen de stad of het dorp tot leven, zorgen voor vermaak en zijn onlosmakelijk verbonden met onze stad en dorpen gedurende het hele jaar. Of dat nu tijdens carnaval is, met een toneelvoorstelling voor (eenzame) ouderen, bij de korendag of de Sinterklaasintocht. Het houdt onze stad en dorpen vitaal. VLP Roosendaal wil hier graag meer voor doen, zoals het bieden van faciliteiten om te repeteren, ruimte voor decoropslag en meer middelen voor voorstellingen gericht op ouderen of jongeren. Dit zou geregeld kunnen worden vanuit het verenigingsleven zelf met steun van de gemeente.

VLP Roosendaal is op zich positief over de culturele ontwikkelingen die recent hebben plaatsgevonden en nog gaande zijn. Het openluchttheater is mooi opgeknapt en verbeteringen staan nog op stapel. Daarmee krijgt het theater de uitstraling en aantrekkingskracht die het verdient. Onze partij heeft zich hiervoor altijd sterk gemaakt. Ook de komst van het cultuurhuis, met onderdak voor de nodige culturele clubs, is positief te noemen. We hebben ook goede verwachtingen van de ontwikkeling in de Sint Jan. Wel vragen we om een deugdelijke financiële onderbouwing van al deze projecten. Ze moeten geen blok aan ons been worden in financieel opzicht.

Daarnaast moeten we meer koesteren wat we al hebben, zoals de Suite. Muziekonderwijs, en een podium voor de uitvoering hiervan, is nog te veel onderbelicht gebleven. De Suite moet weer een volwaardig en kostenneutraal muziekcentrum worden. Roosendaal kan zo verder uitgroeien tot culturele hotspot van de regio.

Tevens willen we aandacht houden voor alle culturele verenigingen in onze gemeente. Hoe zijn zij uit de corona-periode gekomen? Wat hebben ze van de gemeente nodig om weer volwaardig te kunnen functioneren? Het voortbestaan van de huidige verenigingen is van groot belang voor onze lokale gemeenschap en verdient meer aandacht, maatwerk en ondersteuning.

VLP Roosendaal vindt het belangrijk dat culturele organisaties, die bedrijfsmatig opereren, zo veel als mogelijk hun eigen broek ophouden. Daar waar overheidsgeld wordt uitgegeven, moet goed worden afgewogen of het ten goede komt aan al onze inwoners en niet enkel aan de instellingen zelf. Daarom moet het huidige Cultuurbureau worden opgeheven. Daar profiteert nu enkel een klein groepje kunstenaars van.

Ook het toetreden tot en het bezoeken van activiteiten moet voor iedere inwoner laagdrempelig en mogelijk zijn, zeker niet alleen in de stad, maar ook in de dorpen moet er letterlijk en figuurlijk een podium zijn. Projecten vanuit Cultuurcompaan binnen de basisscholen moeten bovendien voor de doelgroep een vervolg krijgen, ook op latere leeftijd.

Het leren bespelen van een muziekinstrument zou voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moeten zijn. Het is onvoorstelbaar dat we op muzikaal vlak verarmen. Dit verdient meer aandacht en ondersteuning. Eveneens niet onbelangrijk is het cultureel onderwijs. Onze jeugd laten proeven aan cultuur: muziek, toneel, dans of kunst (maken) is enorm belangrijk voor hun ontwikkeling. Daarnaast geeft het ze een binding met de stad of dorp. Zo kan de jeugd veel toevoegen aan het lokale verenigingsleven en leren ze hun talenten ontdekken en te ontwikkelen. Talenten om over jaren trots op te zijn; de jeugd heeft immers de toekomst!

Dienstverlening

Onze overheid lijkt niet altijd mee te werken met haar inwoners, ondernemers, instanties en verenigingen. Dat veroorzaakt nog te veel en te vaak grote ergernis en frustraties. Zeker als u ziet dat bij u de regels strak worden nageleefd, maar anderen er mee weg komen. Waarom mag de ene ondernemer geen bord buiten zetten en de ander een heel terras? Er wordt blijkbaar nog te vaak met twee maten gemeten en consequent handelen ontbreekt.

Waarom publiceert de gemeente verleende vergunningen niet gericht actief aan belanghebbenden? Waar mag uw hond nu wel en niet aangelijnd gehouden zijn en waarom moet een dakkapel aan bepaalde afmetingen voldoen. De gemeente moet beter, duidelijker, transparanter en vooral klantvriendelijker zijn in haar communicatie.

Daarnaast horen wij ook regelmatig negatieve geluiden over (telefonische) bereikbaarheid, reacties op brieven en klachten die uitblijven, inwoners die van het kastje naar de muur worden gestuurd en geconfronteerd worden met lange wachttijden voor allerlei gemeentelijke diensten. Breng daarom de dienstverlening op adequaat niveau en zorg voor voldoende en juiste opleiding van de medewerkers. Zorg ervoor dat het nieuwe stadskantoor straks niet alleen het “huis van de gemeente” wordt, maar vooral ook het “huis voor de inwoners”!

De gemeente moet zich openstellen en niet alles tot in detail willen regelen voor inwoners. Geen te strakke regels, maar spelregels. Meer online diensten en betere bereikbaarheid. Een overheid die betrouwbaar, rechtvaardig en transparant is. Dit betekent bijvoorbeeld dat bezwaarcommissies uit onafhankelijke deskundigen bestaan, dat alle besluiten en onderliggende informatie eenvoudig voor iedereen te vinden is, dat informatie zoveel mogelijk openbaar is.

Intergemeentelijke samenwerking

Vanuit de landelijke overheid krijgen gemeenten er steeds meer taken bij. Dit kan leiden tot meer ambtenaren. Om deze taken goed uit te voeren, zijn soms regionale samenwerkingsverbanden noodzakelijk om kennis, expertise en krachten te bundelen. Door efficiënter en flexibeler te werken, kunnen we meer taken uitvoeren. Anderzijds krijgt de gemeente er vanuit Den Haag steeds meer en vaker gecompliceerde taken bij. Die moeten wel uitgevoerd worden. Bundeling van kennis, expertise en mankracht is hierbij soms onmisbaar. Samenwerkingsverbanden in de regio zijn derhalve soms een noodzaak. De gemeente is momenteel verbonden met meer dan achttien verschillende samenwerkingsverbanden. Deze voeren taken uit voor onze gemeente maar staan, wat ons betreft, nog te ver op afstand van de gemeenteraad. Mede door voorstellen van VLP Roosendaal proberen we hier meer (financiële) grip en controle op te krijgen en een grotere vinger aan de pols te houden. Er gaat namelijk heel veel geld naar toe en het is zaak onze controlerende rol goed te kunnen vervullen: doen ze de juiste dingen voor de afgesproken prijs?

Kortom, samenwerken is goed en vaak noodzakelijk, maar Roosendaal moet wel voldoende kunnen sturen in het beleid van de samenwerkingsverbanden; het is tenslotte ook uw belastinggeld. Bovendien zitten we niet te wachten op een extra bestuurslaag. Dat maakt het allemaal nog stroperiger en duurder. VLP Roosendaal gaat de komende bestuursperiode inzetten op meer grip op en transparantie van de diverse samenwerkingsverbanden.

Daarnaast is samenwerking met de diverse gemeenten in West-Brabant van essentieel belang om ontwikkelingen en verbeteringen in de infrastuur sneller te realiseren. Op deze wijze zal sneller gehoor worden gegeven vanuit het Rijk en Provincie. VLP Roosendaal is van mening dat Roosendaal als grootste West-Brabantse gemeente hierin het voortouw moet nemen.

VLP Roosendaal wil dit bereiken door:
 • De gemeentebalie moet vaker open zijn op momenten dat u vrij bent
 • Via internet moet zoveel mogelijk informatie openbaar zijn
 • Legeskosten worden verlaagd of afgeschaft
 • Bezwaarcommissies zijn deskundig en onafhankelijk
 • Grotere online bereikbaarheid en online mogelijkheid om aanvragen te kunnen doen
 • Meer openbaarheid van bestuur en besluitvorming in duidelijke taal
 • Minder vergunningen noodzakelijk, maar wel goede spelregels
 • Minder verkeersborden

Financiën en belastingen

VLP Roosendaal wil dit bereiken door:
 • Handhaven begrotingsdiscipline
 • Verder verlagen en herzien afvalstoffenheffing
 • Lokale lasten worden hooguit bijgesteld met het inflatiecorrectiecijfer
 • Eerlijkere verdeling van de tarieven rioolheffing
 • Herziening doorberekening kwijtscheldingen op riool- en afvalstoffenheffing
 • Geen grote projecten zonder deugdelijke financiële onderbouwing
 • Transparante verantwoording van uitgegeven belastinggeld
 • Alle coronagelden, die nog beschikbaar komen, moeten terecht komen op de beleidsterreinen

De gemeente zorgt ervoor dat haar financiën op orde zijn en dat dit binnen de begrotingsdiscipline plaatsvindt. VLP Roosendaal wil een lage en acceptabele schuldenlast, een goede en verantwoorde risicospreiding en geen investeringen in dure prestigeprojecten. Grote projecten dienen voorzien te zijn van een deugdelijke financiële dekking en een duidelijke onderbouwing.

Wat VLP Roosendaal betreft, gaan de tarieven voor de OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing voor onze inwoners de komende bestuursperiode niet omhoog, sterker nog, VLP Roosendaal ziet liever dat deze de komende jaren naar beneden gaan. VLP Roosendaal heeft er al voor gezorgd dat de afvalstoffenheffing tot en met 2021 met € 5,- extra per jaar daalde. Komt er in de volgende bestuursperiode nog meer financiële ruimte, dan kunt u van ons voorstellen voor verdere tariefverlaging verwachten.

De belastingtarieven worden in onze gemeente al jaren nadelig beïnvloed doordat alle kwijtscheldingen doorberekend worden in de tarieven en betaald worden door degenen die hun aanslag wel kunnen betalen. De belastingaanslag is hierdoor gemiddeld € 50,- per huishouden hoger. VLP Roosendaal komt niet aan de belastingkwijtscheldingen, die blijven! Wel streven we er naar deze maar gedeeltelijk uit het belastingtarief te halen en een deel uit de rijksbijdragen voor het sociaal domein, zo proberen we uw lasten te verlagen.

Daarnaast proberen we de komende jaren het parkeren op zaterdag en zondag in ieder geval goedkoper of zelf gratis te maken.

Wonen

In onze gemeente moet je met trots en met veel plezier kunnen wonen. Hierbij spelen veel elementen een rol, zoals het gevoel van veiligheid, een goed onderhouden gemeente (groen en grijs), een levendige binnenstad en dorpskernen, veilige wegen en fietspaden en een rijk verenigingsleven. Op deze manier kunnen de stad en de dorpen optimaal floreren, samen met en voor onze inwoners. Het creëren van een
fijne woonomgeving is echt van groot belang en daar hechten wij dan ook grote waarde aan.

VLP Roosendaal is voorstander van differentiatie en diversiteit in woonwijken en onze dorpen. We willen dit bereiken door een differentiatie-minimum vast te leggen in bijvoorbeeld de woonagenda. Wij bedoelen hiermee dat wijken en dorpen een plek moeten bieden aan zowel huur- als koopwoningen, voor zowel jongere als oudere inwoners en dat in diverse prijsklassen en in bepaalde verhoudingen. Gedifferentieerde wijken zorgen voor een gebalanceerd en veiliger Roosendaal.

We hebben momenteel een fors tekort aan woningen, zowel landelijk als ook in onze gemeente. Er is een nijpend tekort aan zowel betaalbare koop- als huurwoningen. Vooral woningen voor ouderen en starters op de woningmarkt zijn zeer schaars en amper beschikbaar. Hierdoor verlaten jongeren onze gemeente en blijven ouderen (te) lang in hun huidige woning, terwijl ze graag kleiner en levensloop- bestendig willen gaan wonen. Door meer ouderenwoningen te realiseren, kan de doorstroming op gang komen. De komende tijd moeten er dus veel woningen worden gebouwd, een ware inhaalslag, vooral in de genoemde categorieën: niet alleen voor ouderen maar ook voor jonge starters en eenoudergezinnen.

Door de doorstroom van ouderen komen tevens meer woningen vrij. Vooral voor jongeren en jonge gezinnen. Naast nieuwe woningen, zowel koop als huur, is het voor starters van groot belang om de starterslening te continueren. VLP Roosendaal is hier groot voorstander van, almede van de duurzaamheids- en verzilverleningen. Hierdoor kunnen mensen zonder extra lasten hun overwaarde inzetten om
de woning aan te passen en er langer te blijven wonen.

Op de woningmarkt is het tevens van belang om starters en andere woningzoekenden te beschermen tegen beleggers. Op grote schaal worden woningen opgekocht door beleggers om deze duur door te verhuren of te verkopen. VLP Roosendaal wil dit realiseren door het opnemen van een zelbewoningsplicht bij het kopen van (nieuwbouw)woningen.

VLP Roosendaal is tevens voorstander van het realiseren van studentenhuisvestiging. Roosendaal slaagt alleen als studentenstad als je ook een plek voor de studenten hebt om te wonen.

VLP Roosendaal wil dit bereiken door:
 • Meer woon diversiteit in wijken en dorpen
 • Meer betaalbare woningen voor ouderen, starters en een jonge gezinnen
 • Ruimte voor CPO-projecten (bouwen in eigen beheer)
 • Studentenhuisvesting
 • Invoeren woonplicht

Afval (-dump, ophalen en wegbrengen)

VLP Roosendaal wil dit bereiken door:
 •  Meer preventie ten behoeve van jongeren (drugs en pesten) en ouderen (vaccinaties)
 • Consultatiebureaus zijn van vitaal belang en dienen op korte afstand bereikbaar te zijn
 • Inzet op jeugdzorg: pak problemen in één keer aan
 • Terugdringen van overlast zoals bijvoorbeeld door probleemgezinnen
 • Hulpverleners moeten in de eigen buurt of dorp vragen van inwoners kunnen beantwoorden
 • Geen drugshostel waar verslaafden een appartement, uitkering en harddrugs van de overheid krijgen zonder af te kicken
 • Verslavingszorg kleinschalig en gericht op voorkomen van overlast en criminaliteit
 • Drugsgebruik is strafbaar (zero tolerance) en dat stralen we uit
 • Stimuleren van initiatieven om armoede te bestrijden
 • Kinderen mee laten doen aan sport of culturele activiteiten
 • Ondersteuning van scholen in de aanpak van kinderarmoede
 • Doelstellingen van maatschappelijke instellingen gericht op maatwerk
 • Inwoners helpen om het juiste loket te vinden voor steun
 • Uitgangspunt voor de publieke dienstverlening is meedoen, in welke vorm dan ook
 • Stimuleren zelfredzaamheid inwoners; onder andere door toegankelijke dienstverlening of het ondersteunen van het bevorderen van de taalvaardigheid
 • Ondersteuning van het (regionale) preventieakkoord
 • Meer aandacht en ruchtbaarheid voor de mentale gezondheid van jong volwassenen

Een schone en opgeruimde leefomgeving vergroot (het gevoel van) de veiligheid. Illegale afvaldumping dient efficiënt en effectief aangepakt te worden en indien mogelijk dient de vervuiler aangesproken te worden. Illegale afvaldumping kan beperkt worden door de kosten voor afvalstoffenheffing en voor de milieustraat voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden. Daarnaast is zwerfvuil een zwaar probleem geworden voor onze leefbaarheid. VLP Roosendaal wil een stevig actieplan over de volle breedte, en vraagt hierbij ook om input van onze inwoners. We schuwen niet om het probleem nu eens echt aan te pakken.

Een van de grotere maatregelen waar we voor pleiten is het nascheiden van ons huishoudelijk afval. Dat betekent dat u het plastic, blik en drankkarton niet meer hoeft te scheiden bij u thuis, wij laten het afval achteraf door de machine sorteren, waarmee we nog meer reststoffen kunnen hergebruiken. Makkelijker voor u en nog beter voor het milieu.

Ook het grondstoffencentrum moet beter bereikbaar zijn, de openingstijden zijn nu niet flexibel, waardoor er te lange rijen staan. Hiermee neemt de bereidheid om afval aan te bieden af en neemt het risico op dumping toe. Wij zetten alles op alles om te zorgen dat afval niet meer gedumpt of achtergelaten wordt.

Ook ondernemers hebben een rol en verantwoordelijkheid als het gaat om het terugdringen van zwerfafval. Scholieren die een broodje halen in de lunch, krijgen die mee in het plastic verpakt, dat is onnodig. Of hele pizzadozen, terwijl de pizza buiten al wordt opgegeten. Of parkeerkaarten die niet worden ingenomen na het verlaten van een parkeerplaats. Neem maar eens een kijkje in de buurt van fastfoodketens om te zien hoeveel verpakkingen buiten de afvalbakken wordt gegooid. Het leidt allemaal tot extra zwerfvuil.

Gezondheid

VLP Roosendaal steunt regionaal het preventieakkoord. Ook wij zien graag gezonde inwoners. Als lokale overheid zijn we ook gebonden aan het landelijke preventie akkoord. Via diverse organisaties wordt ook aandacht gevraagd voor bestrijding van obesitas, schonere lucht, beperkte mogelijkheden voor tabak en alcohol verkoop, het gebruik van lachgas en verslavingsproblematiek. Voor VLP Roosendaal belangrijk dat we investeren in de leefbaarheid van stad en dorp. De publieke gezondheid speelt hierin dus een bepalende rol, maar niet een allesomvattende rol. Mensen blijven verantwoordelijk voor hun eigen leven, ze maken eigen keuzes.

We werken dus vanuit de gedachte dat je eigen vrijheid ophoudt, daar waar je die van de ander inperkt. Een combinatie van bovengenoemde factoren kan bij mensen ook leiden tot zelfisolatie of psychische aandoeningen. Het handelen van ‘verwarde personen’, kunnen tot veel onrust leiden in de samenleving.

Als VLP Roosendaal willen we deze zaken regionaal oppakken, met betrokken partners. Wat VLP Roosendaal niet wil is een hostel, waar bijvoorbeeld drugsverslaafden gratis hun hard drugs van de gemeente geleverd mogen krijgen. Plannen uit het verleden voor een drughostel, midden in de Westrand, hebben we dan ook nooit gesteund. Daar blijven we tegen. Wel hebben we alternatieven aangedragen, zoals het housing first project in combinatie met Skaeve
Huse. Hierdoor kunnen overlast gevende gezinnen, dak- of thuislozen of mensen met psychische en/of verslavingsproblemen in een beschermde omgeving en op kleinschalige wijze worden geholpen met hun problemen, zonder dat we buurten en inwoners daarmee belasten.

VLP Roosendaal blijft inzetten op alternatieven om de problemen in de stad aan te pakken, in plaats van de problemen te vergroten.

Sociale Infrastructuur

Of het nu gaat om armoede bestrijding, maatschappelijk werk, de GGD of verslavingszorg. De lokale overheid heeft steeds meer taken erbij gekregen de laatste 10 jaar. VLP Roosendaal gelooft erin dat je als overheid een vangnet moet hebben voor mensen die het moeilijk hebben; dit vanuit respect en met behoud van eigenwaarde voor onze inwoners.

Hiervoor geldt wel dat vanuit Den Haag niet altijd de juiste budgetten zijn meegekomen. Kortom, te veel taken met te weinig budget: onbegonnen werk. Vanuit VLP Roosendaal zijn sindsdien diverse noodkreten, signalen afgegeven en voorstellen gekomen om het vooral menselijker en met meer financiële armslag eerlijker in te vullen.

VLP Roosendaal ziet het als haar verantwoordelijkheid om uitvoering te geven aan de taken die bij ons zijn weggelegd als gemeente. De opvang van daklozen, verslavingszorg, armoedebestrijding en het regionale gezondheidsbeleid horen daarbij. We doen dit vanuit onze visie dat iedereen moet kunnen meedoen, maar wij houden niet van ‘pamperen’. Het gaat er bij VLP Roosendaal om dat we een vangnet
zijn voor mensen die dat nodig hebben en onze doelstelling is mensen weer op weg te helpen naar een zelfstandig en waardig leven.

VLP Roosendaal hecht aan de eigenwaarde van mensen en wil dus dat maatschappelijke instellingen maatwerk leveren en mensen blijven ondersteunen, ook als het even niet meer gaat. Bij ons gaan mensen boven papier. Echte oplossingen zijn het belangrijkste. Inwoners die uiteindelijk echt niet meekunnen, schrijven we niet af, meedoen blijft ons uitgangspunt.

Binnen het armoedebeleid ziet VLP Roosendaal de laatste jaren te veel veranderingen na elkaar. Dat helpt niet om tot langdurige oplossingen te komen. We zien dat veel inwoners en ondernemers dagelijks een bijdrage leveren om armoede aan te pakken. Eigen initiatieven juichen we dan ook toe, en waar we kunnen ondersteunen we dat. Ook hier staan de mensen boven het papier. VLP Roosendaal legt het accent op actieve bestrijding van kinderen in armoede. We willen alle kinderen evenveel kans geven op een goede toekomst. Projecten als het schoolontbijt, stichting leergeld, het cultuurfonds en stichting PAUL, moeten we dan ook blijvend ondersteunen.

Uiteindelijk lijkt de roep om extra hulp voor deze opgaves ook in Den Haag te zijn doorgekomen en worden vanaf 2022 meer gelden voor onze sociale infrastructuur beschikbaar gesteld. VLP Roosendaal pleit er voor om deze gelden zodanig te besteden dat ze ten goede komen aan de doelgroep en niet verdwijnen in allerlei dure overhead. Daarnaast is VLP Roosendaal van mening dat gekeken moet worden hoe mensen met een bijstandsuitkering gemotiveerd en fit kunnen worden gemaakt
om weer te kunnen meedoen in onze samenleving. Wat ons betreft is maatwerk hierbij het sleutelwoord.

Intergemeentelijke samenwerking

Vanuit de landelijke overheid krijgen gemeenten er steeds meer taken bij. Dit kan leiden tot meer ambtenaren. Om deze taken goed uit te voeren, zijn soms regionale samenwerkingsverbanden noodzakelijk om kennis, expertise en krachten te bundelen. Door efficiënter en flexibeler te werken, kunnen we meer taken uitvoeren. Anderzijds krijgt de gemeente er vanuit Den Haag steeds meer en vaker gecompliceerde taken bij. Die moeten wel uitgevoerd worden. Bundeling van kennis, expertise en mankracht is hierbij soms onmisbaar. Samenwerkingsverbanden in de regio zijn derhalve soms een noodzaak. De gemeente is momenteel verbonden met meer dan achttien verschillende samenwerkingsverbanden. Deze voeren taken uit voor onze gemeente maar staan, wat ons betreft, nog te ver op afstand van de gemeenteraad. Mede door voorstellen van VLP Roosendaal proberen we hier meer (financiële) grip en controle op te krijgen en een grotere vinger aan de pols te houden. Er gaat namelijk heel veel geld naar toe en het is zaak onze controlerende rol goed te kunnen vervullen: doen ze de juiste dingen voor de afgesproken prijs?

Kortom, samenwerken is goed en vaak noodzakelijk, maar Roosendaal moet wel voldoende kunnen sturen in het beleid van de samenwerkingsverbanden; het is tenslotte ook uw belastinggeld. Bovendien zitten we niet te wachten op een extra bestuurslaag. Dat maakt het allemaal nog stroperiger en duurder. VLP Roosendaal gaat de komende bestuursperiode inzetten op meer grip op en transparantie van de diverse samenwerkingsverbanden.

Daarnaast is samenwerking met de diverse gemeenten in West-Brabant van essentieel belang om ontwikkelingen en verbeteringen in de infrastuur sneller te realiseren. Op deze wijze zal sneller gehoor worden gegeven vanuit het Rijk en Provincie. VLP Roosendaal is van mening dat Roosendaal als grootste West-Brabantse gemeente hierin het voortouw moet nemen.

VLP Roosendaal wil dit bereiken door:
 • De gemeentebalie moet vaker open zijn op momenten dat u vrij bent
 • Via internet moet zoveel mogelijk informatie openbaar zijn
 • Legeskosten worden verlaagd of afgeschaft
 • Bezwaarcommissies zijn deskundig en onafhankelijk
 • Grotere online bereikbaarheid en online mogelijkheid om aanvragen te kunnen doen
 • Meer openbaarheid van bestuur en besluitvorming in duidelijke taal
 • Minder vergunningen noodzakelijk, maar wel goede spelregels
 • Minder verkeersborden

Natuur en dieren

VLP Roosendaal wil dit bereiken door:
 • Een duidelijke parkenstrategie
 • Roosendaal natuurstad verbreden en uitrollen
 • Investeren in Groot Visdonk
 • Inrichten en onderhouden van wandelpaden en fietsroutes (recreatie)
 • Meer bewegen in de natuur
 • Duidelijk dierenwelzijn beleid
 • Bestrijden van dierenoverlast
 • Verstevigen van ecologische verbindingen
 • Mishandeling of verwaarlozing van dieren aanpakken
 • Uitbreiden van groenonderhoud met dieren
 • Investeren i.s.m. de regio in het bijenlandschap

VLP Roosendaal vindt het belangrijk dat we oog hebben voor onze natuur. Wie maakt er niet eens een ommetje in het bos, spelen met de hond, rondje hardlopen of op de mountainbike crossen. Natuur, ontspanning en beweging zijn met elkaar verbonden. Het is ook goed voor de biodiversiteit. Bijvoorbeeld voor de bijenstand of voldoende andere nuttige insecten. En bomen zijn natuurlijke opslagplaatsen voor
CO2 en geven zuurstof af. Meer natuur zorgt ook voor meer wateropvang en kan warmte ook uit de stad halen. Kortom, natuur kent vele voordelen.

Daarom vinden we het belangrijk dat we investeren in onze natuur. Zowel binnen als buiten de stad en dorpen. Daarom heeft VLP Roosendaal ook gepleit voor extra investeringen in Groot Visdonk. Zowel ruimte voor ontspanning als meer natuur. We zijn ook tevreden met de plannen voor een parkenvisie, Roosendaal Natuurstad en de ecologische verbindingszone door de stad heen.

Dierenwelzijn

Vaak zegt de manier waarop we onze (huis)dieren behandelen ook iets over onszelf. Het tegengaan van dierenleed, het bestrijden van invasieve soorten (zoals processierups) of overlast van ratten is (deels) ook de verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarom pleit VLP Roosendaal voor een beleid gericht op dierenwelzijn. Zodat we bewaken dat alles in balans is, we kunnen terugvallen op geschikte dierenasiels, er voldoende hondenspeelplaatsen zijn en we schapen en Schotse hooglanders inzetten als natuurlijke grasmaaiers. Kortom, genoeg gemeentelijke taken gerelateerd aan dieren en dierenwelzijn.

Standpunten
Bekijk onze standpunten voor 2018-2022
De VLP denkt na over een toekomst voor Roosendaal en haar dorpen. Wij luisteren naar de inwoners en handelen naar hun wensen, want uw mening telt immers bij ons. Wij willen openheid en transparantie van het gemeentebestuur.
Breng verandering
Word lid vanaf €25,- per jaar
De VLP is altijd op zoek naar nieuwe leden zowel op de voor- als achtergrond van de partij. Support u ons ook? Meld u aan via onderstaande knop.
Blijf scherp
Blijf actueel met de nieuwsbrief van de VLP
De VLP maakt elke maand een nieuwsbrief met actuele zaken die spelen in de gemeente Roosendaal. Blijft u graag up-to-date? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief!