Standpunten

Bekijk onze belangrijkste standpunten

Ons programma

Dit programma helpt om Roosendaal en haar dorpen terug op de kaart te zetten. Wij geven hierin aan hoe uw geld goed besteed dient te worden. Het is een programma dat pleit voor en investeert in werkgelegenheid. Vooral ook voor de jeugd. Wij strijden voor fatsoenlijke en eerlijke zorg voor ouderen en goed onderwijs op het niveau dat Roosendaal past. Sport en de lokale evenementen zijn het visitekaartje voor stad en dorpen. Wij willen een gemeente waar ondernemers worden beloond voor hun inzet. We willen een uitstraling geven aan stad en dorp die het verdient: geen hoog gras, vuile straten en scheve stoepen, maar een woonomgeving waar je van elke vierkante centimeter houdt. Alle bezoekers aan onze gemeente moeten zich hier thuis voelen. Daar streeft de VLP voor en dit vindt u terug in ons verkiezingsprogramma. De VLP is de partij voor ondernemend Roosendaal met een knipoog naar het volk. De VLP is een partij voor Roosendaal en haar dorpen. Wij zetten ons in voor sport, werkgelegenheid, betaalbare zorg, een goede financiële gemeentelijke huishouding, schone en veilige straten, maar op de eerste plaats voor u. Wij kiezen voor een stralende binnenstad en een bruisend verenigingsleven. Wij zijn voor een veilige gemeente, goed toezicht, strikte handhaving en kordaat optreden van de politie. De VLP is ook voor verkeersveiligheid en een goede aansluiting van de wijken Langdonk en Tolberg op de snelweg. De VLP wil geen drugsopvang in een woonwijk in de nabijheid van spelende kinderen, het gedogen van harddrugs dient te stoppen! De VLP denkt na over een toekomst voor Roosendaal en haar dorpen. Wij luisteren naar de inwoners en handelen naar hun wensen, want uw mening telt immers bij ons. Wij willen openheid en transparantie van het gemeentebestuur. Uw mening telt!

Veiligheid

De VLP wil dit bereiken door:

 • Meer politie op straat
 • Controle op illegale afvaldump
 • Buurtpreventie vergroot het veiligheidsgevoel
 • Veilige fietspaden, ook voor de Leemstraat
 • Controle en handhaving drugsbeleid
 • Onveilige wegen aanpakken, denk hierbij aan racebanen, zwaar landbouwverkeer in de woonwijken en oversteekplaatsen verbieden
 • Huftergedrag straffen

Jezelf veilig voelen is een recht, wat de VLP betreft. Hiervoor dient geld gereserveerd te worden voor controle en handhaving. In de afgelopen periode heeft de VLP al € 100.000 extra budget afgedwongen in de gemeenteraad ten behoeve van handhaving. We zetten de komende periode in op verhoging van dit bedrag zodat er voldoende budget is om daadwerkelijk op de verschillende items te kunnen handhaven.

Afval Dumpen

Een schone en opgeruimde leefomgeving vergroot het gevoel van veiligheid. Illegale afvaldumping dient efficiënt en effectief aangepakt te worden en indien mogelijk dient de vervuiler aangesproken te worden. Illegale afvaldumping kan beperkt worden door de kosten voor afvalstoffenheffing en voor de milieustraat voor de bewoners zo laag mogelijk te houden.

Veiligheid buitengebied

Leegstaande agrarische bedrijven vormen een potentieel risico voor drugscriminaliteit. Afgelegen schuren en loodsen zijn erg in trek bij criminele organisaties voor de wietteelt. Ook hier telt: controle en handhaving is hard nodig!

Afval Dumpen

Een schone en opgeruimde leefomgeving vergroot het gevoel van veiligheid. Illegale afvaldumping dient efficiënt en effectief aangepakt te worden en indien mogelijk dient de vervuiler aangesproken te worden. Illegale afvaldumping kan beperkt worden door de kosten voor afvalstoffenheffing en voor de milieustraat voor de bewoners zo laag mogelijk te houden.

Migratie

Vluchtelingen

De VLP begrijpt dat als er mensen onze landsgrenzen over komen lopen, we deze mensen niet onder een brug, op straat of in portieken kunnen laten slapen. Dat is een probleem voor heel ons land, niet alleen voor Roosendaal.

Waar de VLP niets voor voelt, is dat deze problemen, of beter gezegd, de bedachte oplossingen hiervoor, de inwoners worden opgedrongen. Zonder draagvlak een grootschalige opvang realiseren, die weer andere problemen met zich meebrengt, kan niet op de steun van de VLP rekenen.

Elk voorstel wat vanuit het College van Burgemeester en Wethouders komt, beoordelen we dus op die basis; is er eerst aan de inwoners gevraagd of ze opvang willen en op welke wijze; is het kleinschalig en, heel belangrijk, is het ook echt tijdelijk. Geen achterkamertjespolitiek, maar de inwoner aan de knoppen!

Voor inwoners die vanuit Den Haag een verblijfstatus hebben gehad, en die wij moeten inburgeren, geldt dat we van ze verwachten dat ze de Nederlandse regels kennen, onze normen en waarden. Verder moeten mensen met een verblijfstatus de Nederlandse taal goed beheersen en doen ze mee in de maatschappij. Voor het opvangen van deze nieuwkomers in onze Gemeente voeren we geen voorrangsbeleid. Zowel de huidige inwoners als nieuwe inwoners hebben evenveel rechten en plichten. Niemand wordt voorgetrokken.

Arbeidsmigranten

Door Europese lidstaten is onderling afgesproken dat er vrij verkeer van personen, goederen en kapitaal mag plaatsvinden tussen lidstaten onderling. Hiermee staat de deur voor arbeidsmigranten wagenwijd open. Voor de VLP een gegeven en iets waar we lokaal mee moeten omgaan. Want de economische opbrengsten komen voor rekening van het bedrijfsleven en van landelijke overheden; de lokale overheid zit met de problemen, die ze vervolgens zelf moet oplossen.

Kleinschalige huisvesting door buurten en dorpen heen blijkt niet te werken. Maar ook grootschalige huisvesting midden in de buurt kan niet op sympathie van de VLP rekenen. Daartegen zeggen wij gewoon nee. Veel agrariërs hebben de seizoenarbeiders uit Oost Europa gewoon op het eigen terrein wonen. Hiermee is er meer controle en toezicht. Dat zou lokaal het motto moeten zijn. Als een bedrijf graag deze mensen in dienst neemt, moeten ze deze mensen ook zelf op hun eigen perceel huisvesten.

We moeten af van de regionale afspraken over het aantal te huisvesten arbeidsmigranten in Roosendaal. Roosendaal zal eerst orde op zaken moeten stellen door eerst maar eens alle migranten te registreren, zoals ook u en wij staan ingeschreven bij de Gemeente. Eveneens moeten we bij huisvesting uitgaan van kleinschalige opvang, niet midden in een woonwijk, met voldoende voorzieningen op de locatie zelf.

Overlast Poolse supermarkten

De cultuur van klanten van de Poolse supermarkt, past niet in de Roosendaalse samenleving. Wildplassen, alcoholgebruik op de openbare weg en foutief parkeren horen niet in het straatbeeld van Roosendaal en dus ook niet in de nabijheid van (Poolse) supermarkten. Handhaving door onopvallende controleurs, ook buiten kantoortijden, biedt een passende oplossing om escalaties te voorkomen. Veiligheid kent veel aspecten, maar kent één algemene aanpak: handhaving, handhaving en handhaving. De VLP zet daarom zwaar in om handhaving uit te breiden ten aanzien van alle aspecten van veiligheid.

Werkgelegenheid

De afgelopen jaren is er door het College van Burgemeester en Wethouders geen extra aandacht besteed aan het creëren en vergroten van de werkgelegenheid in de gemeente Roosendaal. Er zijn natuurlijk wel distributiebedrijven bijgekomen, maar het zijn vooral arbeidsmigranten die daar werk hebben gevonden. Nederland komt inmiddels uit de crisis, met een sterk dalende werkeloosheid, maar daar merken we in Roosendaal nog te weinig van. De werkeloosheid is nog onverminderd hoog. U kent vast wel iemand uit uw naaste omgeving, die al geruime tijd werkloos is of onlangs zijn baan heeft verloren. Misschien betreft het u zelf wel. Het creëren van werkgelegenheid heeft een hoge prioriteit. De VLP zet zich ervoor in dat ondernemers zich in de gemeente Roosendaal vestigen voor werkgelegenheid op alle niveaus: MBO, HBO en WO.

Om Roosendaal weer interessant te maken voor ondernemers, is het belangrijk dat de lasten voor ondernemers omlaag gaan, zoals het afschaffen van de reclamebelasting. Of kortingen mogelijk maken op grondaankopen en legeskosten voor uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. Dit kan eenvoudig via een systeem waarbij werkgevers gebruik kunnen maken van het arbeidskapitaal uit de bijstand. Voor wat hoort wat.

Voor de VLP staat voorop dat ondernemers door de Gemeente gesteund moeten worden en niet tegengewerkt. Zo willen ondernemers aan de Leemstraat een apart fietspad om de straat veilig te houden. Werk hier dan aan mee. Of ondernemers worden belemmerd in hun bedrijfsactiviteiten door bewoning op een industrieterrein: pas daarom bestemmingsplannen adequaat hierop aan. Om ondernemers beter te faciliteren, zal de infrastructuur van de stad nodig op de schop moeten; grote projecten zoals de omlegging van de A58 en behoud van onze treinverbindingen zijn daarin essentieel.

Daarnaast zal de Gemeente moeten inzetten om het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Deze bedrijven zijn de ruggengraat van onze lokale economie en zijn van vitaal belang. Dit kan door bijvoorbeeld de duurzaamheidsleningen ook voor hen beschikbaar te maken of het bedrijventerrein De Meeten II nog kleiner te verkavelen en grondprijskorting toe te passen, zodat het voor het MKB aantrekkelijk wordt zich hier te vestigen.

Arbeidsmarkt

De groep werkende armen groeit; ze krijgen met een betaalde baan minder dan iemand met een uitkering en alle toeslagen. Dat gat moeten we lokaal gaan dichten. Werk moet weer gaan lonen en mensen die gaan werken, moeten er financieel op vooruit gaan. Mensen moeten ook weer trots zijn om te gaan werken en om werk te hebben. Het is daarbij belangrijk dat we als Gemeente niemand afschrijven, al kun je maar één uurtje in de week vrijwilliger zijn, de tegenprestatie geldt voor iedereen, zolang het maar geen verdringing van de arbeidsmarkt tot gevolg heeft. We willen weg van de stempelmachines die er nu zijn bij het bijstandsloket. Er moeten meer coaches komen om mensen naar werk te begeleiden, meer ruimte voor omscholing en werkleertrajecten en mensen, die een baan accepteren, belonen door behoud van een aantal toeslagen. Zo wordt het verschil tussen werk en bijstand groter, dus loont werken weer.

Mensen van 45+ worden al snel niet meer uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken, jongeren die al een baan vinden, worden hiervoor veelal slechter betaald. Twee grote groepen die buiten de boot vallen. Vaste contracten worden nauwelijks gegeven, waardoor ouderen financiële risico’s lopen voor een solide pensioen en jongeren de kans niet krijgen een leven op te bouwen. Werkgevers moeten daarom worden gestimuleerd om deze groepen juist wel een baan te bieden en vaste contracten te geven. Een bonusregeling kan hiervan deel uitmaken. Daarnaast moeten er veel meer werkervaringsplaatsen komen, zodat deze doelgroepen zichzelf kunnen bewijzen in een werkomgeving. Mensen, die te lang uit het arbeidsproces liggen, zouden zo weer ervaring kunnen opdoen en daardoor een betere aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.

De WVS (WerkVoorzieningSchap) biedt nu beschut werk aan mensen met een (arbeids)beperking. Wij hebben ervoor gekozen om deze mensen hier te laten werken en de regeling niet op te doeken. Het enige alternatief is dan namelijk thuis zitten met een uitkering, aangezien werkgevers deze mensen geen banen aanbieden in een reguliere werkomgeving. Een voorbeeld van hoe Haags beleid lokaal faalt. Echter, de oplopende miljoenentekorten bij de WVS zijn op langere termijn niet houdbaar voor ons als Gemeente. Dus als Den Haag niet over de brug komt, kiest Roosendaal ervoor om de WVS 100% sociaal verantwoord af te bouwen, dit wel versneld in te zetten en als onze regionale partners hier niet in mee kunnen, stapt Roosendaal uit de WVS en start een eigen werkvoorziening om onze eigen mensen een beschutte werkplek te kunnen aanbieden zoals we dat hebben beloofd.

Ondernemers

De ondernemer is een belangrijke spil in onze Gemeente. Hij zorgt niet alleen voor de werkgelegenheid, maar ook voor diverse schakels in de samenleving. De VLP vindt dat de ondernemer zich gastvrij moet kunnen vestigen in de Gemeente Roosendaal en hiervoor volledige medewerking moet krijgen. De ondernemers zorgen dat inwoners van Roosendaal en de dorpen trots kunnen zijn op het voorzieningenniveau van werken, leven en recreëren. De creativiteit van de ondernemer moet zegevieren en hij dient alle kans te krijgen om deze te ontwikkelen in Roosendaal en de dorpen. De VLP wil dat ondernemers actief participeren in beleid. De ondernemer weet immers wat het beste is voor een ondernemende gemeente. Ondernemers zijn op dit gebied de specialisten. Als voorbeeld zien we dat de marktkooplieden van de zaterdag- en maandagmarkt graag een marktcommissie willen om actief te participeren, dat moeten we als Gemeente juist omarmen.

De detailhandel kent drie soorten: de compacte binnenstad, aanlooproutes met gemengde bestemming en wijk- en dorpscentra. Voor de eerste twee geldt een beleid van goed onderhouden van de binnenstad met een verantwoord aanbod van winkelketens verspreid over de gehele binnenstad, maar zeker ook een breed aanbod aan speciaalzaken. Zo zal de Gemeente zich moeten inspannen voor de komst van een Primarkt en warenhuisketen Hudson Bay. De derde soort detailhandel bestaat uit winkels in wijken en de dorpen die in onze dagelijkse levensbehoefte voorzien. Dit zijn de winkels die onze wijken en dorpen leefbaar houden; deze moeten we dan ook koesteren.

Voor de horeca geldt dat ze meer ruimte krijgen om te ondernemen en te organiseren. Ze zijn de spil in ons evenementenbeleid en vormen samen een prachtig uithangbord van onze Gemeente. Zo hebben we een top aan horecabedrijven, die Roosendaal culinair op de kaart zetten. De VLP is dan ook voor het afschaffen van de terrassennota en een nieuwe horecanota met meer mogelijkheden en een effectiever vergunningenbeleid met soepelere regels.

Al eeuwenlang is de weekmarkt het middelpunt van onze Gemeente. Ons bestaansrecht ontlenen wij deels aan die regionale invulling van onze markten. De VLP pleit daarom ook voor een blijvende vaste plek voor onze markt, meer promotie, goedkopere marktgelden, ruimte voor uitbreiding van de zaterdagmarkt, een nieuwe marktverordening afgestemd met marktkooplieden en het opnieuw instellen van de marktcommissie.

Voor de laatste groep ondernemers, de agrarische ondernemers, wil de VLP dat ze ruimte moeten kunnen houden voor innovatie en ontplooiing van bedrijfsactiviteiten. Daarvoor geldt dat het buitengebied op een aantal plaatsen gedeeld wordt met recreanten, maar waar op de meeste plaatsen de agrariër voorrang heeft.

De Binnenstad

De VLP heeft als enige partij in de gemeenteraad NIET ingestemd met de plannen van Riek Bakker. Niet omdat we de binnenstadsondernemers in de steek laten, maar omdat de plannen duur en niet uitvoerbaar zijn. Of je doet het goed, of je doet het niet. Dure krachten die plannen maken of de binnenstadsdirectie vormen, hebben de stad kapitalen gekost, maar nog steeds is de Binnenstad er niet mee geholpen. Alle goede voornemens ten spijt. Goede ideeën vanuit ondernemers worden ook niet altijd omarmd, regelgeving staat nog steeds te veel in de weg en een nieuwe centrumring, waar ook de VLP tegen heeft gestemd, zal na oplevering weer aangepast moeten worden. En welke winkels worden nu weer de dupe van het opbreken van hun straat? En waarom moet het moderne busstation bij De Roselaar nu verdwijnen? Wat de VLP betreft, blijft het busstation open. Het rapport van Riek Bakker is overigens geen hogere wiskunde. De Compacte Binnenstad, zoals dat is genoemd, werd vroeger aangeduid als het kernwinkelgebied. In essentie zegt de VLP hetzelfde als Riek Bakker: je wilt meer bezoekers en minder leegstand. De neerwaartse spiraal moet worden omgekeerd en dat vergt moed en daadkracht. Zo pleit de VLP daarom voor een rigoureuze ommekeer. Twee elementen zijn daarin belangrijk:

Minder leegstand door:
 • invoering van een leegstandsverordening (belasting op leegstand)
 • een subsidie om winkels aan te trekken door zes maanden huur te betalen
 • een uitkoopregeling voor ondernemers in aanloopstraten
Meer bezoekers door:
 • betaald parkeren tegen aantrekkelijke tarieven van maandag tot vrijdag tussen 08:30 en 17:30 uur
 • gratis parkeren op vrijdagavond, zaterdagen en zondagen (zowel garages als de straat)

Bewoners van het centrum hoeven niet bang te zijn; de gebieden voor vergunninghouders worden zo omgezet dat deze straten tijdens het gratis parkeren gewoon van kracht blijven als vergunninghoudergebied.

Ondernemers die nadeel ondervinden en ondervonden door projecten in de Binnenstad, zoals het tot drie keer toe opengooien van de Nieuwe Markt en nu de nieuwe centrumring, zijn nooit gecompenseerd. De VLP vindt het tijd voor een nadeelcompensatieregeling, om te voorkomen dat er nog meer ondernemers, bij wie het water aan de lippen staat, de deuren moeten sluiten.

Citymarketing is een van de sleutels tot succesvolle promotie van onze Binnenstad. Daarbij hoort een gezonde financiële ondersteuning vanuit de gemeente. De VVV hoort in het centrum van de Binnenstad te zijn gevestigd en stadsambassadeurs moeten onze bezoekers welkom heten en de weg wijzen. Rosada is tegenwoordig de grootste marketingmachine voor Roosendaal, dan zal het u verbazen dat juist de synergie tussen Rosada en de Binnenstad volledig ontbreekt. Alle bezoekers van buiten de regio moeten we de Binnenstad in krijgen en dat werkt niet met zachte aanpak. Daarom kan, wat de VLP betreft, elk goed initiatief op een financiële bijdrage van de gemeente rekenen. Zo is die kabelbaan al een stap dichterbij!

Zorg

De gemeente is 100% verantwoordelijk voor de zorg voor mensen, ongeacht hun leeftijd. Revalidatie na een hartaanval? Of dat nu dagopvang, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen of de zorgtaxi is; wij dragen samen die verantwoordelijkheid voor goede zorg. Ook het ambulancevervoer, geestelijke gezondheidszorg, consultatiebureaus, jeugdzorg en de algemene volksgezondheid (vaccinaties e.d.) behoren tot de taken van de Gemeente. Het is extra belangrijk dat wij als Gemeente zelf bepalen wat wij willen en hoeveel dat mag kosten. De VLP is van mening dat we in de zorg niet moeten bezuinigingen zoals de afgelopen jaren. Elk jaar houden we nog steeds geld over op de zorg, terwijl steeds meer mensen minder zorg krijgen. Het openbaar aanbesteden van de zorg, zoals in 2017, moeten we ook niet meer doen. Dat liep namelijk uit op een fiasco. Mensen die zorg nodig hadden, zijn flink tekort gedaan, terwijl ze juist steun nodig hadden. Onze naasten hebben recht op de zorg die ze nodig hebben, liefdevol en met respect.

Wij kiezen dus niet om minder zorg te verlenen aan mensen die niet minder of juist zieker zijn geworden. Professionals, zoals de wijkzuster, wijkteams, thuiszorg en artsen, moeten zorgen voor een verlaging van de zorgkosten, daar waar het kan door bijvoorbeeld hergebruik van materiaal en door kleinschalige hulp en zorg op maat. Dat werkt besparend en is voor mensen die hulp nodig hebben een zegen. Niet iedere keer iemand anders zonder diploma of opleiding, maar vaste teams en menselijke maat. Daarnaast is er dankzij de inzet van de VLP extra geld gekomen voor respijtzorg en hebben wij extra aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg in het bijzonder. Het aanpakken van eenzaamheid en het seniorproof maken van onze stad en dorpen is nu meer dan ooit belangrijk, gezien de vergrijzing die op ons afkomt. Vitaal ouder worden is een speerpunt van beleid.

Ook moet de Gemeente voorop lopen waar het gaat om aandacht voor minder valide personen. Straten, openbare gebouwen zoals het Stadskantoor, theater, museum en scholen, moeten zoveel mogelijk zijn aangepast voor een optimale toegankelijkheid voor minder validen. Ondernemers en winkeliers worden uitgedaagd hetzelfde te doen. Roosendaal als een van de meest toegankelijke gemeentes voor minder validen! Wat de VLP betreft, is zorg een basisvoorziening. In onze Gemeente mag absoluut niemand gepeperde rekeningen krijgen voor deze basisvoorziening. Geen zorgen over geld, maar zorg voor mensen!

Dankzij VLP geen drugshostel Wouwseweg

De VLP heeft zich vanaf het begin sterk gemaakt voor het afblazen van de plannen voor een hostel aan de Wouwseweg. Naast het feit dat wij vinden dat 24 drugsverslaafden niet gratis hun harddrugs geleverd mogen krijgen van de Gemeente, hebben we ons ook uitgesproken tegen de locatie van dit hostel, midden in een woonwijk. Daar zijn en blijven we op tegen.

Wel hebben we alternatieven aangedragen, zoals het housing first project in combinatie met skeve huze. Hierdoor kunnen overlast gevende gezinnen, dak- of thuislozen of mensen met psychische en/of verslavingsproblemen in een beschermde omgeving en op kleinschalige wijze worden geholpen met hun problemen, zonder dat we buurten en inwoners daarmee belasten. De VLP blijft inzetten op alternatieven om de problemen in de stad aan te pakken, in plaats van de problemen te vergroten.

Onderwijs

De VLP hecht grote waarde aan goed en veelzijdig onderwijs. Dit begint al bij de peuterspeelzaal en eindigt op de arbeidsmarkt. Het is essentieel dat alles naadloos op elkaar aansluit en dat taalachterstanden in een vroeg stadium worden voorkomen. Dit in een open en veelzijdige samenleving waarin respect voor elkaar voorop staat. Daarnaast dient ervoor te worden gewaakt dat er geen scholen ontstaan waarin een andere cultuur dan de Nederlandse overheerst. Dit is niet goed voor de integratie en gaat ten koste van de kwaliteit. Van leerkrachten wordt professionaliteit verwacht en ze dienen hierop ook te worden beoordeeld.

Basisonderwijs

De VLP vindt het belangrijk om de kwaliteit van de huisvesting van het onderwijs op peil te houden. Hoe kan het dat er vandaag de dag nog scholen zijn met enkele beglazing en tochtige ruimtes? Wie doet dat onze kinderen nu toch aan? Er zijn nog steeds scholen die continu gebruik maken van tochtige noodlokalen. Dit kan vandaag de dag niet meer, vindt de VLP. Elke leerling heeft recht op een goede en veilige leeromgeving. De middelen vanuit het Rijk dienen daarom voor 100% voor deze doelen te worden vrijgemaakt.

In de toekomst moeten scholen sluiten vanwege het teruglopend aantal leerlingen. De VLP heeft als standpunt dat iedere wijk of dorp met meer dan 1.000 inwoners, minimaal één basisschool heeft als basisvoorziening. Dat betekent wel dat in de stad scholen met minder dan 100 leerlingen moeten sluiten. De diversiteit van het onderwijs moet blijvend worden verankerd, zodat er ruimte is voor ouders om zelf te kiezen naar welke school het kind zal gaan. Die keuze afstemmen op de leerbehoefte van het kind geeft ruimte aan zijn of haar ontwikkeling. Zo ontstaat er meer begeleiding op maat in het onderwijs en zeker passend onderwijs binnen de reguliere scholen.

De Gemeente blijft haar taken ten aanzien van het leerlingenvervoer en de leerplichtambtenaar uitvoeren en intensiveert de inzet tegen ongeoorloofd verzuim op school.

Integrale Kind Centra en peuterspeelzalen

Voor de VLP is het belangrijk dat kinderen vanaf de geboorte tot het moment waarop ze volwaardig aan de arbeidsmarkt deelnemen, worden onderwezen op de best mogelijke manier. Achterstanden moeten zo snel mogelijk worden aangepakt, door middel van de doorlopende leerlijn van primair onderwijs naar het middelbaar onderwijs, maar ook eerder via vroeg- en voorschoolse educatie. Het peuterspeelzaalwerk is hierin van grote betekenis en ook de peuteropvang, kinderdagverblijven en basisscholen maken deel uit van deze onderwijsketen. De ontwikkeling van de IKC’s (Integrale Kind Centra), die hierin een belangrijk rol moeten spelen, laat te lang op zich wachten. Waar het peuterspeelzaalwerk al wel is uitgehold, is de realisatie van deze centra nog niet in zicht. Recent is er in Roosendaal één opgericht, maar bij elke basisschool moet deze ontwikkeling gaan plaatsvinden. De Gemeente is aan zet om hier werk van te maken.

De VLP hecht ook grote waarde aan het wegwerken van (taal) achterstanden in het onderwijs en het verlichten van de druk op de leraar in het basisonderwijs. Het is belangrijk dat dit bij de basis wordt aangepakt en hiervoor kan de Gemeente extra middelen vrijmaken, zodat we onze kinderen de best mogelijke kansen geven op een goede en zelfstandige toekomst.

Middelbaar Onderwijs

Voor het Middelbaar Onderwijs is het belangrijk dat ook hier de huisvesting in orde is en er voldoende veiligheid is voor de kinderen. Dus niet naast een snelweg en altijd toegankelijk via veilige fietspaden en busroutes. Onze kinderen verdienen niet alleen een veilige school maar ook een veilige schoolroute! Ook hiervoor geldt dat beschikbare middelen 100% moeten worden ingezet.

Voor heel het onderwijs geldt dat de Gemeente geen invloed heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Dit is een taak van het Ministerie. Wel vindt de VLP dat scholen die kwalitatief onvoldoende onderwijs bieden, door de Gemeente in de gaten moet worden gehouden. De Gemeente moet in contact blijven met de onderwijsinstellingen om te onderzoeken hoe ze een bijdrage kan leveren aan verbetering van de kwaliteit. Bij structurele problemen met kwaliteit of middelen, zal de Gemeente moeten aandringen op sluiting van de school. Onze kinderen verdienen kwaliteitsonderwijs!

Beroepsonderwijs

De VLP is blij dat een stad als Roosendaal inmiddels een voorportaal van het HBO heeft binnengehaald. Voor een stad met ruim 70.000 inwoners houdt het onderwijs niet op bij het MBO. Dit betekent nog niet dat alle studenten hun studie binnen onze stad kunnen volgen, maar het is een goed begin. Hierin moeten we nog intensiever optrekken met onderwijs en bedrijfsleven om in te zetten op diverse modules op een HBO opleidingsniveau. Zo versterken we de stad en de binding die jongeren met Roosendaal hebben. Ons ambitieniveau mag daarin hoger liggen dan nu het geval is. En de kansen liggen er om onze stad te verrijken met nieuwe onderwijsinstellingen.

Wie wil investeren in de toekomst, investeert ook in de behoefte van het bedrijfsleven: personeel met MBO, HBO en ook universitaire opleidingen. Zo zien we het Kenniscentrum voor de Zorg (het CIC) als een goede start en is er nog veel werk te verzetten om dat naar een hoger niveau te brengen. Ook voor andere bedrijfstakken moet er ruimte zijn om dergelijke Kenniscentra te ontwikkelen en zien we kansen om meer innovatie- en kennisbedrijven naar de regio te halen.

Ruimtelijke ordening

De klant van de Gemeente is de Samenleving, niet alleen de persoon of organisatie die aan de balie een vergunning komt vragen. Daar gaat het nu nog mis bij bijvoorbeeld de aanvraag voor de varkensmestdrogerij aan de Potendreef of de aanvraag voor een parkeergarage op de autoluwe Markt.

Bestemmingsplannen

De VLP blijft zich inzetten voor Roosendaal als een duurzame Gemeente.

Wat wel en niet mag binnen een bepaald gebied, wordt bepaald door het Bestemmingsplan. In de afgelopen periode heeft de VLP dit plan noodzakelijk kritisch gevolgd. Zo hebben wij tegen een parkeergarage op de autoluwe Markt gestemd en een amendement op bestemmingsplan De Stok ingediend. Een van de meest duidelijke voorbeelden om nóg kritischer te moeten kijken naar bestemmingsplannen is de Biomineralenfabriek. Ondanks vragen van de VLP werd er met geen woord gesproken over een mestverwerkingsfabriek tijdens de Hoorzitting, de vergadering waarin de Raad geïnformeerd wordt over wijzigingsvoorstellen van het Bestemmingsplan. Zonder daarna de Raad actief te informeren of te wijzen op een nagekomen brief van Biomineralen, zijn de plannen akkoord bevonden. Fataal, zo blijkt nu.

Wij zijn en blijven tegen een mestverwerkingsfabriek in de nabijheid van een woonwijk. Wij zullen de bewoners, binnen onze mogelijkheden, steunen met hun gang naar de rechtbank om de vergunning aan te vechten. Mocht dit alles niet helpen, dan zal de VLP aandringen op strenge handhaving van de milieueisen voor deze stankfabriek.

In de komende bestuursperiode zal de nieuwe Omgevingswet actief worden. Wanneer precies is nog onduidelijk, maar vast staat dat er heel wat gaat veranderen. De gemeenteraad stelt dan een Omgevingsvisie vast. Dit is een politiek bestuurlijk integraal beleidsdocument op strategisch niveau. De visie bevat fundamentele beleidskeuzen.

Het is dus in uw eigen belang dat u bij de verkiezingen een partij kiest die kritisch kan en durft te zijn. Een partij die samen met inwoners van Roosendaal deze visie wil vaststellen. Een partij die niet alleen haar eigen vaste achterban hoort, maar waar iedereen zijn zegje mag doen.

Buitengebied

Veel agrarische bedrijven sluiten de komende bestuursperiode. De vrijkomende boerderijen moeten een nieuwe bestemming krijgen. In verband met de leefbaarheid moeten we hier praktisch mee omgaan en niet strenger zijn dan de regeltjes van de Provincie. Een snelle en goede De VLP wil dit bereiken door: Goede ontsluiting Tolberg Doortrekken Willem Dreesweg, daarna kan de knip uit ´t Zand Betere bereikbaarheid ziekenhuis (met A58) Dubbele oprit Zuidpoort richting Rotterdam Geen landbouwverkeer Flintdijk Geen strengere regelgeving dan de regelgeving van de Provincie voor het buitengebied Openbaar onderhoud (groen en grijs) naar kwaliteitsprofiel B Beter onderhoud van de openbare ruimte en wegwerken achterstallig onderhoud Duurzaamheidsleningen in stand houden voor huishoudens en uitbreiden met buurthuizen en sportaccommodaties Meer elektrische oplaadpalen Roosendaal als duurzame Gemeente Goed groen beheer en meer openbaar groen waar omwonenden dat graag willen 10 invulling van leegstaande gebouwen in het buitengebied voorkomt ook dat deze gebouwen te veel aandacht krijgen van criminelen.

Onderhoud groen en grijs

Afgelopen zomer hebben we helaas weer moeten constateren dat de zittende wethouder geen grip heeft op het onderhoud van groen en grijs. Onkruid op de openbare stoep, dat binnen 6 weken meer dan 1 meter hoog staat, valt niet goed te praten. Het kwaliteitsniveau van ons grijs en groen is nu vastgesteld op niveau C en op veel plekken zelfs niveau D. Dat kan echt niet langer. Waarden van woningen en uitstraling van buurten staan onder druk omdat de omgeving er soms voor schandaal bij ligt. Wat de VLP betreft, gaan we naar een kwaliteitsprofiel niveau B, waarbij bewoners samen meebepalen over de invulling van al het groen en grijs, ook als dat betekent: iets meer parkeerplaatsen.

De VLP wil ook beter onderhoud aan grijs en groen in gebieden zoals de doorgetrokken Vliet, waardoor met deze aanblik het niet meer lijkt op een recreatief, toeristisch ecologisch natuurgebied.

Ontsluiting van wegen

Op het gebied van Ruimtelijke Ordening heeft de VLP een aantal wensen. De ontsluiting van Tolberg met minimaal één ondertunneling van de Willem Dreesweg met het spoor en het doortrekken van de Willem Dreesweg, waarna de bussluis bij het Zand kan verdwijnen. De kosten hiervoor zijn fors, maar omdat dit over meerdere jaren verdeeld mag worden, zijn er echt wel mogelijkheden. Daarnaast moet het landbouwverkeer van de Flintdijk af en dient de Dijkenwijk ook beter te worden ontsloten. De fouten uit het verleden, of het niet voltooien van een goede ontsluiting, mogen geen excuus zijn om niets met de ontsluiting te doen. Onze stad moet worden voltooid!

Ook de verkeersafwikkeling bij Zuidpoort kan en moet beter door een dubbele oprit richting Bergen op Zoom en Rotterdam. Daarnaast moet Roosendaal meer doen om de A58 om te leggen en de huidige spoorverbindingen te behouden. Het is een essentiële voorwaarde om Roosendaal bereikbaar, dus ook leefbaar te houden.

Bereikbaarheid twee ziekenhuizen

Het Bravis ziekenhuis heeft zijn afdelingen verdeeld over twee gemeenten. Daarmee is een goede en snelle bereikbaarheid tussen de twee ziekenhuizen essentieel voor de stad, voor u als patiënt, als bezoeker en daarmee dus ook voor de VLP. Het openhouden van een volwaardige eerstehulppost (inclusief huisartsenpost) op beide locaties is voor de VLP net zo vanzelfsprekend als dat de zon ’s ochtends opkomt.

Duurzaamheid

De VLP wordt weleens gekscherend Groen Rechts genoemd. Het bewijs dat liberaal en duurzaam wel degelijk samen kan gaan. Zo heeft de VLP in de zittende periode een voorstel ingediend voor een geluidsscherm van zonnepanelen bij de Bulkstraat. Een perfecte locatie met de mogelijkheid voor een duurzame wijk. Om bij te blijven in de ontwikkelingen, brengt de VLP jaarlijks een bezoek aan de Energiebeurs. Daarnaast heeft de VLP voorstellen door de Raad gekregen, die ervoor moeten zorgen dat ook buurthuizen en sportaccommodaties in aanmerking komen voor duurzaamheidsleningen, zodat wij zorgen dat openbare gebouwen versneld duurzaam worden.

Dorpen

Om de leefbaarheid in de dorpen te garanderen, is het belangrijk dat elk dorp zijn basisvoorzieningen heeft en kan behouden. Zo is een basisschool op korte afstand, een dorshuis, medische voorzieningen en een middenstand enorm belangrijk voor elk dorp. En waar de Heerlijckheid Nispen sinds kort een openluchttheater heeft, mag de Wouwse Plantage als toegangspoort naar de Brabantse Wal een toeristisch jasje aantrekken. En net zoals Wouw, Heerle en Moerstraten mag het in de dorpen blijven bruisen. De Gemeente moet dat maximaal faciliteren en ondersteunen.

De verbinding met het buitengebied is daarin heel belangrijk, net zoals de mogelijkheid om te bouwen in of rondom de dorpen. Woningen voor starters, middels een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), maar ook voor ouderen die zorg nodig hebben, is belangrijk. Het opknappen van wegen, zoals binnen de bebouwde kom van Wouw en de Wouwse Plantage, krijgt prioriteit. De wegen liggen er niet allemaal fatsoenlijk bij. De dorpshuizen worden door de Gemeente, net als het verenigingsleven, gestimuleerd en gefaciliteerd. Meer waardering voor de inzet van vrijwilligers is noodzakelijk. Daarnaast hebben de sportclubs in de dorpen ook ingeleverd de laatste jaren; ze doen veelal eigen onderhoud van accommodaties en velden. Wat de VLP betreft, lossen we alle beloftes in die we de clubs ook doen en helpen we ze op weg met het eigen beheer.

Om de leefbaarheid ook veilig te stellen, moeten we blijven investeren in de dorpen en in het buitengebied. Zo is de VLP tegen de komst van arbeidsmigranten op het natuurgebied Zonneland, moet afvaldumping in het buitengebied keihard worden aangepakt en geven we de inwoners de ruimte om heerlijk te wonen en bedrijven en agrariërs de ruimte om te ondernemen.

Voor de VLP staat voorop dat Roosendaal niets is zonder haar vijf prachtige pareltjes, de dorpen. Ze maken van Roosendaal een Gemeente met een landelijk en gemoedelijk karakter. De uitstraling en historische waarden van elk van de dorpen geeft ons als hele Gemeente een compleet gezicht en verhaal. Deze historische waarden, zoals bijvoorbeeld de Lambertuskerk in Wouw, moeten we als Gemeente koesteren!

Sport

Sporten en bewegen is gezond. Sterker nog, sport kent vrijwel alleen maar voordelen. De VLP is daarom voorstander van stimulering van het verenigingsleven; sportverenigingen zijn een mooie vorm van ontspanning en plezier voor jong en oud.

Sport en bewegen is voor iedereen belangrijk, topsport is ons lokale visitekaartje. Daarom vindt de VLP dat de Gemeente het sporten en actief bezig zijn op zoveel mogelijk manieren dient te faciliteren zodat sport in een verantwoorde omgeving en in zoveel mogelijk wijken en dorpen voor iedereen toegankelijk is. Daarom vinden we dat sportparken er goed en veilig bij moeten liggen en sportclubs een prominente plaats krijgen in onze stad of dorp. Daarnaast is het belangrijk dat alle sportclubs gelijk worden behandeld. Waar nodig investeren we in sportaccommodaties (o.m. kunstgrasvelden) zodat verenigingen en sporters, ook in schoolverband, hier optimaal gebruik van kunnen maken.

Sportverenigingen zijn juist voor jongeren van essentieel belang en daarom moeten de jeugdsubsidies volledig gehandhaafd blijven, het liefst verhogen we deze zelfs.

Evenementen

De VLP is trots op de vele evenementen in Roosendaal en haar dorpen. Dankzij de VLP is ook een financiële injectie aan de Wielerzomer gegeven zodat dit initiatief een mooi wieleraffiche voor Roosendaal en de regio is geworden!

Evenementen zoals bijvoorbeeld de Nationale Jeugdronde, Beachvolleybal, Halve Marathon, de Volksronde, Roosendaal zingt, Carnaval, Blommenkinders en ga zo maar door, zijn pareltjes voor de Gemeente en die moeten we koesteren en dienen we blijvend te ondersteunen!

Afgelopen jaren heeft de VLP er mede voor gezorgd dat het budget voor subsidie activiteiten voor instellingen en verenigingen is verhoogd. Deze ontwikkeling willen we dan ook de komende jaren doortrekken zodat diverse mooie activiteiten en evenementen voor Roosendaal gewaarborgd blijven.

Cultuur

Voor de VLP is het belangrijk dat we onze eigen identiteit en historie laten zien. Dat is ons DNA als stad of dorp. We mogen trots zijn op ons cultuurhistorisch erfgoed. We dienen dit erfgoed te bewaren voor de toekomst. Voorstellen van de VLP tot inrichten van een monumentenstichting, die historische panden opkoopt, opknapt en verhuurt, zijn dan wel onderzocht, maar dienen een vervolg te krijgen. Anders dan nu het geval is, willen wij ons erfgoed niet zomaar in de verkoop gooien. Ook het openstellen van het Historische Informatie Punt (HIP) op zaterdagen is door de VLP in de Gemeenteraad ingebracht.

Daarnaast is ons DNA ook iets wat ons met elkaar verbindt. Denk maar aan alle lokale toneelverenigingen, muziekgezelschappen, zoals koren en harmonieën. Ze brengen de stad of het dorp tot leven, zorgen voor vermaak en zijn onlosmakelijk verbonden met onze stad en dorpen. Het hele jaar door. Of dat nu carnaval is, een toneelvoorstelling voor (eenzame) ouderen, korendag of de Sinterklaasintocht. Het houdt onze stad en dorpen levendig.

De VLP wil hier graag meer voor doen, zoals faciliteiten om te repeteren en decoropslag, en meer middelen voor voorstellingen gericht op ouderen of jongeren. Dit kan geregeld worden vanuit het verenigingsleven zelf met steun van de Gemeente.

Eveneens niet onbelangrijk is het cultureel onderwijs. Onze jeugd laten proeven aan cultuur; muziek, toneel, dans of kunst (maken) is enorm belangrijk voor hun ontwikkeling. Daarnaast geeft het ze een binding met stad of dorp. Zo kunnen ze veel toevoegen aan het lokale verenigingsleven en zo hun talenten ontdekken. Talent om over jaren trots op te zijn, de jeugd heeft immers de toekomst!

Wel vindt de VLP het belangrijk dat culturele organisaties, die bedrijfsmatig opereren, zo veel als mogelijk hun eigen broek ophouden. Daar waar overheidsgeld wordt uitgegeven, moet goed worden afgewogen of het ten goede komt aan al onze inwoners en niet enkel aan de instellingen zelf. Daarom moet het huidige Cultuurbureau worden opgeheven. Daar profiteert nu alleen een klein groepje kunstenaars van en niet het volledige verenigingsleven in onze Gemeente.

Dienstverlening

Onze Overheid werkt niet altijd mee en veroorzaakt nog te veel ergernis bij ondernemers en ambitieuze mensen. Zeker als u ziet dat bij u de regels strak worden nageleefd, maar uw buren er mee weg komen. Waarom mag de ene ondernemer geen bord buiten zetten en de ander een heel terras? Er wordt blijkbaar nog te vaak met twee maten gemeten.

Wat de VLP betreft, gaat er ook een streep door de Terrassennota. Waarom moet de horeca allemaal dezelfde luifels hebben en dezelfde kleurencode gebruiken voor hun aankleding? En waarom publiceert de Gemeente verleende vergunningen niet gericht actief aan belanghebbenden? Waar mag uw hond nu wel en niet aangelijnd gehouden zijn en waarom moet een dakkapel aan bepaalde afmetingen voldoen.

De Gemeente moet zich openstellen en niet alles willen regelen voor burgers. Geen strakke regels, maar spelregels. Minder verkeersborden, meer online en betere openingstijden. Een Overheid die betrouwbaar, rechtvaardig en transparant is. Dit betekent dat bezwaarcommissies niet uit ambtenaren bestaan, maar uit onafhankelijke deskundigen en dat alle besluiten en onderliggende informatie eenvoudig te vinden is op internet. Informatie zoveel mogelijk openbaar.

Intergemeentelijke samenwerking

Minder ambtenaren is mogelijk, maar de Gemeente krijgt er vanuit Den Haag meer taken bij. Die moeten we wel uitvoeren. Aan de andere kant komen er steeds meer samenwerkingsverbanden bij in de regio, waar we veel ambtenaren naar toe overplaatsen.

De Gemeente is momenteel verbonden met meer dan achttien verschillende samenwerkingsverbanden. Veel hiervan voeren ook taken uit voor onze Gemeente maar staan op afstand van de gemeenteraad. Ondanks de voorstellen van de VLP voor meer grip en een grotere vinger aan de pols ten aanzien van deze regionale diensten, zijn we er nog lang niet. De samenwerkingsverbanden zijn duur met al hun personeel, directeuren en gebouwen. Ze zijn niet transparant en wie controleert de uitgaven of declaraties? Ontstaat er niet een nieuw regionaal bestuur dat voor ons beslissingen neemt?

Samenwerken is goed, maar Roosendaal moet baas blijven in eigen Gemeente! Deze vormen van samenwerking moeten we zoveel mogelijk beëindigen, samenvoegen of afstoten om te voorkomen dat de Gemeente niets meer te vertellen heeft en dat uw belastinggeld naar deze organisaties en bestuurders gaat, die niet door u zijn gekozen.

Financiën

De Gemeente zorgt ervoor dat haar financiën op orde zijn en dat dit binnen de begrotingsdiscipline plaatsvindt. De VLP wil een lagere schuldenlast, een goede risicospreiding en we stoppen geen geld in prestigeprojecten waarvoor we geen geld hebben.

Wat de VLP betreft, gaan de tarieven voor de OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing niet omhoog, sterker nog, de VLP ziet liever dat deze de komende jaren naar beneden gaan. De VLP heeft het afgelopen jaar ervoor gezorgd dat de afvalstoffenheffing tot en met 2021 met € 5,- extra per jaar wordt verlaagd. Komt er in de komende bestuursperiode nog meer financiële ruimte, dan kunt u van ons voorstellen voor verdere tariefverlaging verwachten. Voor de VLP is herinvoering van tariefkorting van eenpersoonshuishoudens afvalstoffenheffing bespreekbaar.

Het geld dat onze inwoners aan belastingen betalen, dient verantwoord en transparant te worden besteed! Daarnaast willen we proberen de komende jaren het parkeren op zaterdag en zondag zoveel mogelijk gratis maken. Daar waar komende bestuursperiode financiële ruimte ontstaat, kunt u van ons dan ook voorstellen hiervoor verwachten. Daarnaast zullen we kritisch de noodzaak van diverse bestemmingsreserves bekijken om hier alvast op voor te sorteren.

Tenslotte staat de ontsluiting van Tolberg met stip op ons verlanglijstje. De kosten voor een ondertunneling bedragen al gauw tien miljoen euro. Met het mogelijk binnenhalen van subsidies vanuit het Rijk, Provincie en Interregionale gelden hopen we deze kosten naar beneden te krijgen. Komend jaar maken we wat ons betreft een start met de voorbereiding van een goede ontsluiting van de wijk Tolberg zodat in 2019 de eerste spade in de grond gaat! Waar een wil is, is een weg!

Standpunten
Bekijk onze standpunten voor 2018-2022
De VLP denkt na over een toekomst voor Roosendaal en haar dorpen. Wij luisteren naar de inwoners en handelen naar hun wensen, want uw mening telt immers bij ons. Wij willen openheid en transparantie van het gemeentebestuur.
Breng verandering
Word lid vanaf €25,- per jaar
De VLP is altijd op zoek naar nieuwe leden zowel op de voor- als achtergrond van de partij. Support u ons ook? Meld u aan via onderstaande knop.
Blijf scherp
Blijf actueel met de nieuwsbrief van de VLP
De VLP maakt elke maand een nieuwsbrief met actuele zaken die spelen in de gemeente Roosendaal. Blijft u graag up-to-date? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief!